Länsstyrelsens uppdrag och ansvar

Länsstyrelsen samordnar, stödjer och följer upp jämställdhetsarbetet i Västerbotten.

Länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007:825) ger länsstyrelserna ett tydligt uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet med hänsyn till regionens förutsättningar. Instruktionen ger även Länsstyrelsen ansvar att jämställdhetsintegrera den egna verksamheten, presentera könsuppdelad statistik samt arbeta utifrån ett barnperspektiv. Länsstyrelsen har till uppgift att samordna statliga verksamheter och andra regionala aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter jämställda. Länsstyrelsen har även ett uppdrag att stödja samordning i länet i arbetet med mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Detta sker bland annat genom att Länsstyrelsen leder ett flertal nätverk samt erbjuder aktörer i länet olika typer av kompetensutveckling med fokus på samverkan.

 

I Länsstyrelseinstruktionen står det att:

”2 § Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar”. ”5 § Länsstyrelsen ska 1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor, 2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta 3. vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa”.

 

Mer information om Länsstyrelsernas gemensamma arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering går att hitta på Jämställda län.