Statistik

Aktuell statistik mottagande av nyanlända

Migrationsverkets hemsida finns alltid aktuell statistik över:

  • Ansökningar om asyl (Inkomna ansökningar om asyl; Avgjorda asylärenden)
  • Migrationsverkets mottagningssystem (Inskrivna personer)
  • Kommunmottagna (Personer mottagna i en kommun)
  • Arbete (Beviljade arbetstillstånd)
  • Uppehållstillstånd och uppehållsrätt (Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter)

Mottagande av nyanlända i Västerbotten

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att, efter samråd med Länsstyrelserna och Migrationsverket, fastställa en länsvis fördelning av det nationella behovet av mottagande av nyanlända med beviljat uppehållstillstånd, så kallade länstal

Med länstalen som grund kan en överenskommelse tecknas mellan Länsstyrelsen och berörd kommun om mottagandet av nyanlända personer som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, som skyddsbehövande eller av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter, samt deras anhöriga. För 2015 har Västerbotten länstalet 995 anivsningsbara platser.

 Mottagande i Västerbotten 2014