Publikationer och rapporter

Rapporter från Länsstyrelsen Utgiven
Uppföljning av ensamkommandebarn i Västerbotten Juni 2014
Tidningsbilagan "Mitt Västerbotten" Maj 2014

Röster från kvotflyktingar i Västerbotten
En förstudie om kvotflyktingars upplevelser av etableringsprocessen

In English

På somaliska

Februari 2014

Nyanländas etablering i Västerbotten
En kartläggning av funktionaliteten i etableringsinsatser, samverkan och samordning i Västerbotten

Augusti 2013

Samhällsorientering för nyanlända i Västerbotten
En kartläggning av det kommunala uppdraget kring samhällsorientering

December 2012

Svenska för invandrare
En kartläggning av sfi i Västerbotten

Oktober 2012

 
Rapporter från Umeå universitet Utgiven
Utvärdering av insatser för ensamkommande barn och ungdomar i Umeå 2012-2013 Juni 2014
   
Rapporter från riksrevisionen Utgiven
Nyanländ i Sverige
Effektiva insatser för ett snabbt mottagande?

Juni 2014

Etableringslotsar
Fungerar länken mellan individen och arbetsmarknaden?

Juni 2014

Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens
Rätt insats i rätt tid?

Maj 2014

Staten och det civila samhället i integrationsarbetet Mars 2014