Nyanlända

Mottagande och etablering av nyanlända

När en person söker asyl i Sverige är det Migrationsverket som ansvarar för utredning och beslut om personen har skäl för att få stanna i landet eller inte. Om personen inte har möjlighet att ordna sitt eget uppehälle under tiden som asylutredningen pågår ansvarar Migrationsverket även för detta.

De personer som efter prövningen blir beviljade ett uppehållstillstånd har sedan rätt till en kommunplacering och en etableringsperiod som normalt varar cirka två år. Den innehåller bland annat språkutbildning, samhällsorientering och andra aktiviteter för att påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet. Sedan 2010 ansvarar Arbetsförmedlingen för bosättning av nyanlända som uppger att de har behov av sådant stöd. Arbetsförmedlingen har även ansvaret för etableringsperioden. Migrationsverket ansvarar för bosättning av personer som inte omfattas av lagen om etableringsinsatser samt bosättning av kvotflyktingar.

Länsstyrelserna medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända samt tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända. Länsstyrelserna ska också underlätta regional samverkan och följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå.   

Mottagandet av nyanlända i länet

Samtliga 15 kommuner i Västerbotten har tecknat överenskommelse om mottagning av nyanlända. Under 2014 tog kommuerna i länet tillsammans emot 995 flyktingar. Mer statistik om mottagande av nyanlända i länet och riket finns på Migrationsverkets hemsida

Samordning av etableringsinsatserna i länet

Etableringen av flyktingar i länet samordnas genom Migrationsrådet som landshövding Magdalena Andersson leder. Samtliga kommuner är företrädda i rådet. Där finns även företrädare för Landstinget, Arbetsförmedlingen, Umeå universitet, näringslivet i länet och civila samhället. I migrationsrådet fastställs vartannat år ett regionalt utvecklingsprogram för mottagande av nyanlända i länet.

Invandring är motorn i länets befolkningstillväxt

Invandring har under flera år visat ett positivt netto, och har på ett kraftfullt sätt bidragit till länets positiva befolkningsutveckling under senare år. Utan invandring skulle flera av våra kommuner ha en negativ befolkningstillväxt eller en kraftigare minskning än det annars skulle varit utan invandring.