Ensamkommande barn

Länsstyrelserna har i uppdrag att överlägga och träffa överenskommelser med kommunerna om mottagande av ensamkommande asylsökande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd. I länsstyrelsernas uppdrag ingår att överlägga med kommunerna samt ta fram ett underlag för överenskommelserna, som skrivs under av Migrationsverket.

Varje år kommer det ett stort antal asylsökande barn och ungdomar till Sverige och en del saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har från och med 1 januari 2011 ett utvidgat uppdrag att förhandla lokalt och regionalt med kommuner, kommunalförbund och andra berörda aktörer om mottagande av ensamkommande barn. Det innebär att länsstyrelsen ansvarar både för nyförhandlingar och omförhandlingar med kommuner om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. I länsstyrelsens uppdrag ska särskild hänsyn tas till barns bästa i beslut och andra åtgärder.

Länsstyrelsen:

  • Förhandlar om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.
  •  Verkar för att det finns god beredskap och kapacitet i länen för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.
  • Utvecklar samverkan mellan kommuner och myndigheter i länen avseende mottagande, boende och etablering.

Då antalet ensamkommande barn har ökat  de senaste åren så råder det ett stort behov utav kommunplatser. Arbetet med mottagande och etablering av ensamkommande barn i länet samordnas via en särskild arbetsgrupp med representation från alla kommuner i länet. Arbetsgruppernas arbete utmynnar i ett regional utvecklingsprogram som fastställs vartannat år.

 

Mer information

Migrationsverkets nyhetsbrev om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn och ungdomar på Migrationsverkets webbplats

Sveriges kommuner och Landsting: För ett bättre mottagande av ensamkommande barn och ungdomar

Vägledning: Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar

FN:s barnkonvention

Att arbeta praktiskt med barnkonventionen

 

 

 Regionalt program för mottagande av ensamkommande barn