Bosättningslagen

Från och med den 1 mars i år blir alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet med den nya lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet föreslog regeringen i november 2015 en ny lag som innebär att alla kommuner efter anvisning ska kunna ta emot nyanlända för bosättning. Den 27 januari röstade riksdagen ja till regeringens förslag, och den nya lagen kommer att träda i kraft den 1 mars 2016 (lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning).  

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Regeringens avsikt är att kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få asylsökande kommer att få ta emot fler nyanlända.  

Det införs inte några sanktioner kopplade till den nya lagen. 

Kommuntal Västerbottens län 2016

Bjurholm  10 
Dorotea 20
Lycksele 50
Malå 10
Nordmaling 30
Norsjö 10
Robertsfors 20
Skellefteå 100
Sorsele 10
Storuman 20
Umeå 315
Vilhelmina 5
Vindeln 10
Vännäs 20
Åsele 5

Vilka gäller bosättningslagen?

Bosättningslagen (2016:38) omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer. Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända som vistas i anläggningsboenden och kvotflyktingar. Migrationsverket har även anvisningsansvar för ensamkommande barn, men det regleras av en annan lagstiftning.  

Vem ansvarar för bosättningsarbetet?

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända. Under 2016 kommer Arbetsförmedlingen och Migrationsverket att ha ett gemensamt ansvar för anvisningarna med stöd av den nya lagen, på samma sätt som det fungerat de senaste åren.  

Från den 1 januari 2017 tar Migrationsverket över hela ansvaret för att anvisa nyanlända till en kommun. Bosättningsuppdraget övergår då helt från Arbetsförmedlingen till Migrationsverket.  

De frivilliga överenskommelser som länsstyrelserna tidigare tecknat med kommunerna om mottagande av nyanlända kommer i och med att bosättningslagen träder i kraft inte längre att gälla.  

Bosättningsarbetet från och med den 1 januari 2017

För 2017 och framåt kommer regeringen utifrån Migrationsverkets prognos att besluta om antalet som ska omfattas av anvisningar för bosättning under det kommande året samt fördelningen på länsnivå. Länsstyrelserna kommer att fastställa antalet som ska anvisas inom respektive län genom kommuntalen.  

Genom att kommunerna i förväg får besked om kommuntal för det kommande året har de möjlighet att planera för mottagandet. Kommuntalen kan revideras under innevarande år efter överenskommelser mellan kommuner inom respektive län eller mellan närliggande kommuner, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet. Vid stora förändringar i mottagandebehovet kan länstalen revideras, men målsättningen är att så endast ska ske i undantagsfall. 

För mer information

Lagen och förordningarna offentliggjordes den 16 februari och berörda myndigheter är nu inne i ett intensivt arbete för att lagen ska kunna implementeras. Mer information kommer inom kort.