Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning och/eller psykisk sjukdom och med svårigheter att få sitt vardagsliv att fungera. Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna för delfinansiering av verksamheten med personligt ombud.

Verksamhetens syfte är att förbättra livsvillkoren och öka delaktigheten i samhället för personer över 18 år med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning som innebär ett socialt handikapp och ett komplext behov av vård stöd och service.

För att få stöd av personligt ombud krävs varken remiss eller biståndsbeslut. Stöd av personligt ombud kan sökas av den enskilde själv eller av annan person i samråd med sökande.

Det personliga ombudet arbetar inte med myndighetsutövning eller vård- och behandlingsinsatser utan har en formell ställning i samhällsorganisationen och arbetar fristående utifrån den enskildes behov och önskemål. Ombuden verkar också för att den enskilde ska få tillgång till rehabilitering, arbete eller meningsfull sysselsättning.

Regeringens beslut innebär att verksamheten ska grundas på kommunalt ansvar och huvudmannaskap, men vara fristående från annan kommunal verksamhet.

På webbplatsen poac.se kan du själv ansöka om att få ett personligt ombud.

Där finns också mer information om vad som gäller i Västerbotten.

www.poac.se

Information från Socialstyrelsen om vilka villkor och förutsättningar ombudsverksamheterna måste uppfylla för att kunna få statsbidrag, och vilket ansvar de lokala ledningsgrupperna har.