Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Detta gör vi främst genom olika samordnande insatser på regional nivå, genom utbildning och stöd till kommuner och genom tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Vårt förebyggande arbete utgår från regeringens ANDT-strategi. Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Strategin pekar ut riktningen för ANDT-politiken under åren 2016-2020 och kompletteras med årliga åtgärdsprogram.

 Rapporter

SLATT-projektet

Projektet "Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen" (SLATT), har genom Länsstyrelsen i Kronobergs län utvärderats under år 2015. Syftet var att få till en likvärdig tillsyn på alkohol- och tobaksområdena.

Idéskrift SLATT

Slutrapport SLATT-projektet

Lägesrapport ANDT

Lägesrapport ANDT 2015