Deponera pengar

Länsstyrelsen kan deponera dina pengar på ett särskilt konto, det vill säga ta emot och förvara pengar som du ska betala till någon.

Deponera hyran

Som hyresgäst kan du ibland göra avdrag på hyran och deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen, till exempel om du anser att du har rätt till nedsatt hyra på grund av brister i hyreslägenheten. Det kan även handla om en tvist om hyrans storlek. Fördelen med att deponera hyran hos Länsstyrelsen jämfört med att bara låta bli att betala är att hyresvärden då inte får hävda att hyresrätten är förverkad. Du kan alltså inte bli vräkt för att du inte har betalat. Däremot kan hyresrätten förverkas om du deponerar en för stor del av hyran, till exempel hela månadshyran även om bara ett rum i en trerumslägenhet varit oanvändbart. Hyresrätten kan också förverkas om du deponerar efter hyrans förfallodag.

Säkerhet för att få deponera

För att du som hyresgäst eller arrendator ska få deponera pengar hos Länsstyrelsen måste du lämna en säkerhet i form av en pant eller borgensförbindelse. Säkerheten ska täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta om hyresvärden eller jordägaren enligt domstol får rätt till det deponerade beloppet.

Lösenbelopp för tvångsinlösta aktier

När aktier har blivit tvångsinlösta kan det vara oklart vem eller vilka som äger dem, eller också vill aktieägarna inte ta emot lösenbeloppet (värdet på de inlösta aktierna). Då kan lösenbeloppet deponeras hos Länsstyrelsen, vilket kallas nedsättning av lösenbelopp. För att du som aktieägare sedan ska kunna få del av lösenbeloppet skickar du aktiebrevet eller värdepappersavin till oss.

Nedsättning av pengar hos myndighet i vissa fall

Om du är skyldig någon pengar kan du i vissa fall deponera pengarna hos Länsstyrelsen. Det gäller om du inte vet vem det är som ska ha pengarna eller om den som ska ha pengarna vägrar att ta emot dem. Din skuld anses då vara betald i tid om vissa förutsättningar enligt lagen är uppfyllda.

Deponering av arrende

Du som arrendator har möjlighet att göra avdrag på arrendeavgiften och deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen. Avdraget måste svara mot värdet på det du anser dig ha rätt till. Du kan på detta sätt undgå att arrenderätten förklaras förverkad (och att du skiljs från arrendestället) på grund av att du inte har betalat arrendeavgiften i tid. Lagrum: Jordabalken 8 kap 12 §.

Varning: Arrenderätten kan dock förverkas om du mot bättre vetande eller som stridsåtgärd deponerar en för stor del av arrendeavgiften. Detsamma gäller om du deponerar efter arrendeavgiftens förfallodag.

Grunder

Du har rätt att deponera arrendeavgiften om du anser dig:

  • ha rätt till nedsättning av avgiften enligt någon bestämmelse i jordabalken (till exempel att ägorna har minskats eller försämrats på grund av vattenflöde eller jordras och du inte är vållande till det),
  • ha rätt till ersättning för skada enligt jordabalken
  • ha rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har avhjälpt brist, du har till exempel vidtagit åtgärd som jordägaren har förelagts av syneman men inte vidtagit inom tiden,
  • ha en fordran på jordägaren oberoende av om fordran grundar sig på arrendeförhållandet eller inte
  • eller om du vill ha nedsättning av avgiften för tid du redan betalat full avgift för
  • eller inte vara överens med jordägaren om vad som ska betalas
  • eller storleken på beloppet är inte direkt bestämd i arrendeavtalet.

Beloppet

Länsstyrelsen kan inte avgöra hur stort belopp som är skäligt att deponera, utan den bedömningen får du göra själv. Du får deponera det belopp som du anser svarar mot det avdrag du är berättigad till eller som svarar mot din fordran. Resterande avgift betalas på vanligt sätt.

Kom även ihåg att du måste ställa en säkerhet i form av pant eller borgensförbindelse!

Länsstyrelsens åtgärder i samband med deponering

Beslut. Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet först då ansökan och eventuell borgen har kommit in och pengarna (hyra, arrendeavgift och ev pant) har betalts till länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen beslutar att ta emot pengarna, sätts dessa in på räntebärande konto. Om formella skäl för deponering saknas, avslås ansökningen och beloppet återbetalas till dig. Din arrendeavgift/hyra anses då inte vara betald. Länsstyrelsens beslut skickas till dig och beslutet kan överklagas till tingsrätten.

Hyresvärden/Jordägaren. Länsstyrelsen underrättar hyresvärden/jordägaren om deponeringen. När tre månader har gått från underrättelsen och hyrans/arrendeavgiftens förfallodag, har du rätt att skriftligen ta tillbaka det deponerade beloppet om hyresvärden/jordägaren inte har visat för Länsstyrelsen att han har stämt dig eller att han har träffat en överenskommelse med dig. Om du tar tillbaka beloppet efter tre månader innebär det inte att hyresvärden/jordägaren förlorar rätten till avgiften, endast att han förlorar den trygghet som depositionen utgör. Hyresvärdens/jordägarens eventuella fordran kvarstår och denne kan väcka talan mot dig inom preskriptionstiden (jfr 8 kap 26§ Jordabalken).

Ut- och återbetalning. Ansökan om ut- eller återbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av den som vill ha ut pengarna. Är det en juridisk person som ansöker måste ansökan vara undertecknad av behörig firmatecknare. För styrkande av vem som är behörig firmatecknare måste ett högst tre månader gammalt registreringsbevis från Bolagsverket lämnas till Länsstyrelsen. Ansökan ska även innehålla uppgift om hur pengarna önskas återbetalda. Vid utbetalning till bankkonto ska kontonummer anges.

Tio år. Om ingenting har hänt efter det att tio år har förflutit från deponeringen kan du återta beloppet. Har ansökan om utbetalning av deponerat belopp inte kommit in till Länsstyrelsen inom elva år från beslut om deponering, tillfaller beloppet staten.

 

 Ansökningsblanketter

 Koncentration av verksamheter

Från och med den 1 juli 2012 hanteras dessa deponeringar av Länsstyrelsen i Norrbottens län: Lösenbelopp för tvångsinlösta aktier och Nedsättning av pengar hos myndighet i vissa fall