Lantbruk

Kor

Länsstyrelsen arbetar för att jordbruksnäringen i länet ska utvecklas. Ett livskraftigt jordbruk är förutsättningen för ett öppet odlingslandskap och en levande landsbygd. I våra uppgifter ingår jordbrukspolitik, EU-stöd och omsorg om miljön och kulturlandskapet.

Vår huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. Detta innebär att vi för ut en stor mängd information och rådgivning till länets lantbrukare.

Vi tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk.

Övriga arbetsområden är bland annat:

  • bolagsförvärv av jord och skog (i glesbygd och omarronderingsområden även vid privata förvärv)
  • övervakning att dödsbon avvecklar innehav av jord och skog inom föreskriven tid
  • utbildning för behörighet att använda bekämpningsmedel.

 Adress jordbruksstöden

Adress till Länsstyrelsen för post som berör jordbruksstöd (SAM-ansökan):

Länsstyrelsen Västerbotten

FE 16,

956 85 Överkalix

All post i landet skannas i Överkalix för att handläggas digitalt på respektive länsstyrelse.  

För annan post som t.ex. företagsstöd eller projektstöd gäller den vanliga adressen: Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 UMEÅ  

Telefon för jordbruksstöd och SAM Internet Kundtjänst: 0771-67 00 00

För andra ärenden:

010 - 225 40 00

Vår e-postadress: vasterbotten@lansstyrelsen.se

Gör din ansökan genom SAM Internet. Vi hjälper dig om du har frågor.