Lantbruk i Västerbotten

Jordbruk bedrivs över hela länet. Större delen ligger i kustområdet, men en femtedel är spritt över inlandet längs älvdalar och ända in mot fjällen. Även om åker är en mycket liten del av länets totala landareal har jordbruket ändå stor betydelse för miljön, inte minst för att bevara landskapets natur- och kulturvärden. Produktionen av livsmedel är betydande, framförallt av mjölkprodukter.

Arbete pågår 

Lokal produktion

Intresset för lokalt producerad mat ökar och stor del av jordbrukets produktion i länet säljs lokalt. Mjölkprodukter är i stor utsträckning lokala genom att Norrmejerier endast verkar i de två nordligaste länen och en del av Ångermanland. Internet ger nya möjligheter till kontakt mellan producent och konsument för att göra beställningar eller abonnera på leveranser av livsmedel. Många jordbrukare har egna gårdsbutiker och hemsidor men det finns även samordnad försäljning via webben.

Ett miljövänligt jordbruk

Förutsättningarna att bedriva ett miljövänligt jordbruk är goda. Växtodlingen domineras av slåttervallar vilket minimerar utlakningen av växtnäring till sjöar och hav. Behovet av kemiska bekämpningsmedel är lågt för de flesta grödor. Det visar sig också att användningen är mycket begränsad. Jordbruket ger också ett levande landskap med värdefull natur och kultur. 2200 jordbruksföretag söker EU-stöd (2014).

Vallodling dominerar

Växtodlingen domineras av vallodling. Andra grödor är foderspannmål och potatis. Odlingen av bär och grönsaker ger produkter med hög kvalitet.

Mjölkproduktion

Basen i Västerbottens jordbruk är mjölkproduktion med vallodling. Gårdarna har i medeltal omkring 60 kor men de ladugårdar som byggs idag har ofta det dubbla antalet kor och en del bygger för 200 kor och däröver. Merparten av de nya ladugårdarna är lösdrifter med möjlighet för djuren att röra sig fritt och där de själva kan välja när det är dags för mjölkning. Antalet mjölkgårdar är nu 220 (år 2016) och antalet gårdar har under lång tid halverats för varje tioårsperiod. Eftersom gårdarna blivit större och jordbrukarna allt effektivare har ändå inte den totala mjölkproduktionen i länet minskat nämnvärt. Norrmejerier har lyckats bra med högklassiga produkter, t ex osten Västerbotten, kungen bland ostar.

Annan djurhållning

När mjölkproduktionen läggs ned på en gård ersätts den ofta av köttdjur eller fårskötsel. Särskilt antalet får har ökat kraftigt. Västerbotten har tidigare haft omfattande grisproduktion med norrländska mått mätt, men den näringen har minskat. Hästhållningen ökar och det finns nu (år 2010) 7 400 hästar på 2 400 platser.  

Bild på kor