Hela Västerbotten – Länsstyrelsens kraftsamling för Västerbottens landsbygder

Länsstyrelsen kraftsamlar för landsbygden! Syftet är att åstadkomma ett mer samordnat och åtgärdsinriktat arbete för en långsiktigt hållbar utveckling i länets landsbygd. Målet är att på ett starkare sätt bidra till förutsättningar för attraktiva och goda livsmiljöer för kvinnor, män och barn på landsbygden i Hela Västerbotten.

Kraftsamlingen, som fått namnet Hela Västerbotten, startar nu och ska utvecklas fortlöpande. I dagsläget består kraftsamlingen av fyra insatsområden:

Länsstyrelsen – landsbygdsmyndigheten

Länsstyrelsen har alltid jobbat med landsbygdsfrågor, men det är förhållandevis få som vet allt vad myndigheten gör och vad den kan hjälpa till med.

Inom ramen för "Hela Västerbotten" vill Länsstyrelsen öka kunskapen hos allmänheten om Länsstyrelsens breda och omfattande landsbygdsverksamhet. Vi vill också vässa vår verksamhet och att skapa en effektivare samordning av myndighetens olika insatser. Dessutom vill Länsstyrelsen verka för en stärkt landsbygdsdialog och för ett ökat regionalt samarbete.

Planerade och genomförda insatser inom området

Länsstyrelsen – en brobyggare

Landsbygdskommitténs slutbetänkande pekar ut 23 kommuner i Sverige som har extra stora utmaningar på grund av geografi och demografi. Av dessa 23 kommuner finns 8 i Västerbotten.

Inom ramen för "Hela Västerbotten" kommer Länsstyrelsen att jobba med frågan om hur Länsstyrelsen kan bli ett bättre stöd för dessa landsbygdskommuner. Insatserna kan gälla effektivare vägledning och rådgivning till kommunerna, men också stöd att utveckla kommunal samverkan inom områden där varje kommun kan ha svårt att upprätthålla kompetens.

Planerade och genomförda insatser inom området

Länsstyrelsen – en katalysator för långsiktigt hållbara jobb

En förutsättning för att vända den negativa trenden på landsbygden är att skapa och bibehålla  jobb i landsbygdskommunerna. Det måste också finnas tillgång på arbetskraft med rätt kompetens för de jobb som skapas.

Inom ramen för "Hela Västerbotten" vill Länsstyrelsen bidra till bättre förutsättningar för fler långsiktigt hållbara jobb och fler människor i jobb i landsbygdskommunerna. Det kan ske bl a genom att främja kvinnors och mäns företagande och entreprenörskap, ge förutsättningar för utveckling av innovationer, samt verka för bra mottagande och integration av inflyttare.

Planerade och genomförda insatser inom området

Framtidsverkstäder för en levande landsbygd

Förutsättningarna på landsbygden i Västerbottens län är inte samma som de var under mitten av 1900-talet då antalet människor som bodde på landsbygden var som allra störst. Insatser för en långsiktigt hållbar utveckling på Västerbottens landsbygd kan därför inte ha som mål att återskapa det som än gång var, utan måste utgå ifrån dagens situation och morgondagens förutsättningar.

Inom ramen för "Hela Västerbotten" vill Länsstyrelsen genomföra workshops (framtidsverkstäder) med landsbygdskommunerna för att öppna för nya visioner för den västerbottniska landsbygden.

Planerade och genomförda insatser inom området