Ansöka om förprövning

För att Länsstyrelsen ska kunna göra en ingående granskning om gällande djurskyddsbestämmelser kommer att uppfyllas måste granskningsunderlaget vara relativt detaljerat.
Nybyggt lösdriftsstall, inga djur

De huvudområden som granskas är följande:

  • mått och utrymmen inredning,
  • liggytor och utgödslingsförfarande
  • utfodrings- och dricksvattenanordningar
  • klimat, klimatreglering och luftkvalitet
  • brandskydd

Så här går en förprövning till

Du ansöker om förprövning hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram en vägledning för hur du fyller i din ansökningsblankett.  Så här fyller du i ansökan om förprövning av djurstall

Viktigt med ritningar

Granskningen sker lättast och effektivast med utgångspunkt från ritningar. Därför krävs i varje förprövningsärende välgjorda, detaljerade och måttsatta ritningar. Det är lättare att beskriva inredning och tekniska system genom att hänvisa till ritningar och bilagor. Bilagorna kan t ex vara broschyrer, funktionsbeskrivningar och offerthandlingar.

Vid enklare byggen kan det mesta redovisas på plan- och sektionsritningar. Vid mer omfattande byggen kan det vara lämpligt att beskriva olika funktioner på separata handlingar.

Var noga med underlaget

Om granskningsunderlaget är ofullständigt kommer handlingarna att skickas tillbaka för komplettering.

  • Planritning över stallet sett ovanifrån med utsatta mått. (Skala 1:100, 1:200) Sektionsritning på stallet i genomskärning, sett från sidan, med utsatta höjdmått. (skala 1:50, 1:100)
  • Situationsplan som visar hur stallet ligger i förhållande till andra byggnader. Exempelvis en handskiss med utsatta mått eller en bild från någon karttjänst. (Skala 1:500, 1:1000)
  • Beskrivningar såsom bilder och/eller texter om hur stallet och djurhanteringen kommer att fungera.
Planritning, sektionsritning och situationsplan

När länsstyrelsen godkänt din ansökan får du börja

När länsstyrelsen har granskat dina ansökningshandlingar får du ett beslut. Efter att du fått ett beslut där länsstyrelsen godkänner din ansökan får du börja bygga.

Du måste besiktiga det du byggt innan du får börja använda det

Du får inte börja använda det du byggt innan länsstyrelsen har gjort en besiktning. Det är därför viktigt att du meddelar länsstyrelsen när du är klar. Vid besiktningen kontrollerar länsstyrelsen att du har följt länsstyrelsens förprövningsbeslut. Länsstyrelserna har en e-tjänst där du kan anmäla att din förprövade byggnation är klar för slutbesiktning.

Dyrt att bygga utan förprövning

Att förpröva kostar ingenting. Däremot kan det bli dyrt att bygga utan förprövning. Om du genomför en åtgärd som kräver förprövning utan att ha förprövat ska länsstyrelsen förbjuda dig att ha djur i utrymmet. Om stallet ändå uppfyller djurskyddsbestämmelserna ska länsstyrelsen godkänna det i efterhand genom en så kallad efterhandsprövning.

Om du ägde stallet när byggnationen utan förprövning utfördes får du betala en avgift som är 12 000 kronor eller 24 000 kronor beroende på åtgärdens omfattning. Du kan bli tvungen att betala avgiften ända upp till fem år efter det att åtgärden vidtogs.

Granskningens omfattning

Inkomna handlingar granskas endast från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Tillstånd, dispens eller godkännande som kan fordras enligt annan lagstiftning (miljöbalken, plan- och bygglagen, väglagen, ellagstiftningen, etc.) söks hos respektive prövningsmyndighet.

Prövningsbeslut

Beslut i förprövningsärenden meddelas skriftligen. Besluten skickas för kännedom till den nämnd i kommunen som ansvarar för miljötillsynen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Hur detta går till står i beslutet.

Påföljder

Särskilda avgifter kan läggas på om reglerna inte följs.