Tillsyn av biodling

Tillsyn över bisjukdomar i Västerbotten hanteras av länsstyrelsen i Norrbotten.

Bekämpning av skadegörare på bin

Vissa skadegörare på bin anses vara så allvarliga att deras bekämpning regleras i lagstiftningen. De bisjukdomar som idag omfattas av svensk lagstiftning är Amerikansk yngelröta, Varroakvalster och Trakékvalster. Trakekvalster har ännu inte påträffats i Sverige.

Jordbruksverket ansvarar för att förhindra spridningen av Amerikansk yngelröta, Varroakvalster och trakékvalster bland honungsbiet. Länsstyrelsen utser speciellt utbildade biodlare till bitillsynsmän som gör besiktningar i bisamhällen. Påträffas någon av de tre skadegörarna rapporteras de in till Jordbruksverket som sammanställer och kartlägger förekomsten. I Västerbottens län, där hittills varken varroa, amerikansk yngelröta eller trakékvalster hittats är tillsynsmännens huvuduppgift att göra stickprovskontroller ute i bigårdar i länet. Länsstyrelsen har en aktuell förteckning över bitillsynsmän i länet.

Skyldighet att anmäla uppställningsplats

Som biodlare är du skyldig att vart tredje år uppge uppställningsplats för dina bikupor för att bitillsynsmännen ska kunna göra stickprovsundersökningar och informera vid utbrott av sjukdomar. Uppställningsplats för dina bikupor anmäls till länsstyrelsen på en särskild blankett som du kan hämta från www.jordbruksverket.se

För tillsyn över bisjukdomar,kontakta, Länsstyrelsen i Norrbotten.