Stödmöjligheter på landsbygden, övriga

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Varje bygds unika förutsättningar ska tas tillvara för att bidra till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 erbjuder stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Utveckling av företag, miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

Havs- och fiskeriprogrammet 2014 - 2020

Inom det Havs- och fiskeriprogrammet finns stöd till investeringar inom fiske, vattenbruk, beredning och saluföring samt kompletterande verksamheter, t ex sportfisketurism och restauranger.

Leader, stöd till lokalt ledd utveckling

Genom lokalt ledd utveckling kan du söka stöd för lokal utveckling i din egen by. Det kan handla om utbyte mellan stad och land, service, besöks- och fiskenäring och innovationer. Större delen av länet täcks av verksamhet i Leaderområden utom Umeregionen som har mera begränsad leaderliknande verksamhet.

Bygdemedel

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna kommer från vattenkraftbolagen och kan sökas av kommuner och ideella föreningar. Bygdemedel kan lämnas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller är till nytta på annat sätt.

Regionala företagsstöd

Länsstyrelsen kan bidra till att utveckla företag på landsbygden genom det regionala företagsstödet. Stöd lämnas till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i små och medelstora företag.

Vardagsservice på landsbygden och i glesbygd

 Syftet med stöden till kommersiell service är att upprätthålla vardagsservice i serviceglesa områden och består av investerings- och servicebidrag. Hemsändningsbidrag kan sökas av kommuner.

LONA, Lokala naturvårdssatsningen

 LONA kan bidra till projekt som syftar till att skydda naturen, göra den tillgänglig för människor och att gynna naturanknutet friluftsliv.  Projekten kan genomföras av kommunen, lokala intressenter t ex byaföreningar eller friluftsorganisationer - enskilt eller tillsammans men kommunen ska alltid stå bakom ansökan. Har du en idé, ta kontakt med din kommun!