Investeringar i kommersiell och viss offentlig service

Du kan få stöd för att behålla och utveckla den lokala servicen i dagligvarubutiker, för drivmedelsanläggningar och servicepunkter på landsbygden. Du kan också få stöd till distributions- och logistiklösningar. Syftet med stödet är att upprätthålla och utveckla lokal service för dem som bor, verkar på och besöker landsbygden.  

Fullständig information om stöden finns på Jordbruksverkets webbplats

Du söker stöden via Jordbruksverkets e-tjänst

Länsstyrelsen handlägger och beslutar ansökningarna löpande allteftersom de kommer in.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra organisationer, kan söka det här stödet.

Det här kan du få stöd för

Du kan få stöd om du investerar i lokal service som

 • dagligvarubutiker
 • drivmedelsanläggningar
 • serviceställen/servicepunkter.

Förutom dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar kan serviceställen även upprättas i gårdsbutiker, på campingplatser, på värdshus, i bygdegårdar eller andra lämpliga lokaler. Det kan då handla om en kombination av kommersiell service så som dagligvaror och drivmedel tillsammans med exempelvis biblioteksverksamhet, medborgarinformation, betaltjänster, kontanthantering samt ombudsverksamhet för post- och pakethantering och apotek.

Det finns även stöd för investeringar i distributions- och logistiklösningar, i syfte att underlätta för samordnade varutransporter.

De här utgifterna kan du få stöd för:

 • Köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny eller begagnad fast inredning.
 • Köp eller avbetalningsköp av ny eller begagnad utrustning.
 • Köp av tjänst för om-, ny- och tillbyggnad samt större reparationer
 • Köp av byggnad.
 • Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen.
 • Köp eller utveckling av programvara.

Andra stödformer för att utveckla och bevara service

Länsstyrelsen har även andra stödformer som syftar till att utveckla service på landsbygden, t ex driftsstöd till butiker, servicebidrag vid tillfälliga lönsamhets- eller likviditetsproblem, hemsändningsbidrag. 

Så här mycket kan du få i stöd

Du kan få stöd för upp till 50 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. Utgifterna måste vara 50 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

I vissa fall kan du få stöd för upp till 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. Det gäller om:

 1. Du investerar i förbättrad tillgänglighet.
 2. investering vid nystart av nedlagd butik som är högt prioriterad i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen.
 3. Försäljningsstället för dagligvaror, drivmedel eller servicepunkter är högt prioriterad i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen.
 4. Huvudsyftet med din investering är större förbättringar för miljö och klimat. En ersättningsinvestering för kyl och frysutrustning ges dock inte 90 procent i stöd om den inte kan motiveras utifrån någon annan av punkterna 1-3 ovan.

I de fall där du kan få 90 procent i stöd måste utgifterna vara 30 000 kronor eller mer.

Högsta stödbelopp är 1,6 miljoner kronor under en treårsperiod.

Prioriteringar

Länsstyrelsen bedömer din ansökan efter vad som är prioriterat i den regionala handlingsplanen för att nå målen med landsbygdsprogrammet. Det finns både nationella och regionala prioriteringar. Länsstyrelsen handlägger ansökningarna löpande. Vill du veta mer om hur vi prioriterar läser du om det under punkt 9.3 och i bilaga 23 i den regionala handlingsplanen för Västerbotten.

Rådgivning för butiker

Länsstyrelsen har direktupphandlat konsulten Agneta Sörman för rådgivningstjänster inom kommersiell service och viss offentlig service.

Du som driver en lanthandel kan kontakta Agneta Sörman för rådgivning inom affärsutveckling och energieffektivisering.

Vid köp av tjänst för rådgivningen betalar ni 30 procent av kostnaden.

Agnetas kontaktuppgifter

Euro trade consultning, Agneta Sörman.
Telefon: 070 329 49 10
Mail: agneta.sorman@gmail.com