Stöd inom lantbruk och landsbygd

Vill du utveckla din verksamhet på landsbygden eller inom vattenbruk? Här finns stöd och hjälp.

Det är möjligt att söka våra jordbrukarstöd, företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar via e-tjänst.

Vi tar emot ansökningar om EU-stöd och handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk.

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden och vattenbruket går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang. Detta för att göra det lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Jordbruksstöd

Den som driver lantbruk kan få en årlig ersättning som baseras på hur stor areal som odlas, hur stor djurhållningen är och på mjölkproduktionens storlek. Här kan också ges ersättning för särskilda insatser som lantbrukaren gör för miljön, t ex för skötsel av betesmarker eller för ekologisk produktion. Ersättningarna finansieras av Europeiska unionen och Svenska staten.

Stöden som baseras på arealen åker och betesmark söks varje år via Jordbruksverkets e- tjänst, SAM Internet. Länsstyrelsen handlägger och beslutar.

Landsbygdsutveckling

Länsstyrelsen har ett stort antal stödmöjligheter för den som har idéer för att utveckla företag, skapa sysselsättning eller en attraktiv livsmiljö på landsbygden. Stöd kan ges till såväl lantbruksföretag som andra företag på landsbygden, till föreningar och organisationer.

Stöden beslutas av Länsstyrelsen och utbetalning sker när investeringen eller projektet är klart. I vissa fall kan förskott betalas ut.