Rationaliseringsintyg

Vid tillskottsförvärv av skogsmark kan förvärvaren i sin deklaration under vissa förutsättningar yrka rationaliseringsavdrag, dvs skogsavdrag med förhöjd avdragstakt, enligt 21 kap 10 § inkomstskattelagen. Rätten till denna särskilda avdragsmodell kan styrkas med intyg från länsstyrelsen.

Avdrag medges i sådant fall med 60% av värdet av egna leveranser och 100% av likvider från rotposter/ avverkningsuppdrag, dvs dubbla andelen jämfört med vanligt skogsavdrag. Det totala avdraget är dock, som vid alla skogsmarksförvärv, maximerat till 50% av den del av köpeskillingen som belöper på skog. De särskilda reglerna får utnyttjas under beskattningsåret för förvärvet och de därpå följande fem beskattningsåren.

Villkor

Avdrag enligt dessa särskilda regler medges när förvärvaren tidigare äger skogsmark i närområdet och tillskottsförvärvet kan bedömas utgöra en rationalisering, det vill säga en förbättring storleks- och/eller lägesmässigt av det tidigare innehavet. Följande kriterier är av betydelse i sammanhanget:

  • Ägarförhållandena på den ursprungliga fastigheten och tillskottsköpet måste vara identiska
  • Tidigare ägd mark respektive tillköpet måste vara av en viss minsta storlek för att rationaliseringseffekt ska anses uppkomma
  • Vid mycket stora arealer ägd och/eller tillköpt mark kan full rationalitet redan anses föreligga
  • Fastighetsbildning är normalt inget krav, undantag kan gälla påtagligt ägosplittrade områden
  • Kravet på geografisk närhet är högre vid kusten (riktvärde för övre gräns 10 km) och lägre i inlandet (20 km). Vid avståndsbedömningen tas hänsyn även till vägförbindelser och lokal geografi
  • Normalt måste marken ligga i samma län och kommun, vid korta avstånd/närhet till gräns kan det vara möjligt att ändå få intyg
  • Den fastighet som läggs till grund för yrkande av avdrag utgör utgångspunkt för bedömningen även vid framtida tillskottsförvärv

Ansökan

Det är Skatteverket som avgör om rationaliseringsavdrag ska beviljas eller ej. Rätten till avdrag kan dock styrkas med intyg från länsstyrelsen. Intyg begärs genom att skicka in ansökan med bestyrkt kopia av köpekontrakt inkl. ev kartbilagor samt uppge fastighetsbeteckning på alla tidigare ägda fastigheter. Använd helst den blankett som nås via länk i boxen till höger.

Ansökan om förvärvstillstånd skickas till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

Länsstyrelsen prövar ärendet

Länsstyrelsen prövar ansökan inom c:a 2 veckor. Om intyg beviljas utgår avgift med 800 kronor (exklusive moms), vilken faktureras i efterhand. Om förhållandena bedöms vara sådana att rationaliseringsintyg inte medges kan det ställningstagandet inte överklagas. Däremot kan man fortfarande yrka avdrag i sin deklaration och därefter överklaga Skatteverkets beslut om avdraget inte godkänns.

 

Nya tillämpningsföreskrifter

Skatteverket har nyligen infört nya tillämpningsföreskrifter som ställer hårdare villkor för erhållande av rationaliseringsavdrag. För uppgift om hur man avser att tillämpa dessa föreskrifter regionalt hänvisas i första hand till Skatteverket. Intyg från länsstyrelsen innebär ingen garanti för att yrkat avdrag kan erhållas och utgör heller inget obligatoriskt villkor för att avdrag ska medges.

 

Kan bifogas ansökan

Vid ansökan om förvärvstillstånd kan begäran om rationaliseringsintyg bifogas, vilket underlättar hanteringen för såväl sökanden som länsstyrelsen.