Nedläggning av åkermark

När åkermark tas ur produktion måste anmälan om detta göras minst 8 månader innan nedläggningen ska ske.

Anmälan betraktas även som samråd enligt 12 kap. 6§ Miljöbalken (1998:808). I anmälan bör uppges areal, fastighetsbeteckning, om skogsplantering eller annat avses ske m.m. Karta som utvisar aktuellt område ska bifogas.
En särskild blankett för anmälan om nedläggning finns att beställa. Den kan även hämtas på denna hemsida här till höger.

Miljöbalken ska beaktas

 Länsstyrelsen utreder om åtgärden kan ha negativa effekter på natur- och kulturmiljön i området. De allmänna hänsyns- och hushållningsbestämmelserna i 2 och 3 kap.
Miljöbalken ska beaktas. Nedläggningen kan komma att förenas med skyldighet att upprätta och inlämna miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Normalt behövs dock inte detta. Om det finns skäl att ifrågasätta åtgärden kontaktas sökanden som ges möjlighet att lämna synpunkter innan beslut tas.