Mark- och fastighetsfrågor

Länsstyrelsen handlägger vissa frågor som rör jordbruks- och skogsfastigheter, bl.a. förvärvstillstånd vid köp av fastighet. Det förekommer också att länsstyrelsen köper in fastigheter för vidare försäljning.

Den senare verksamheten finansieras genom den statliga jordfonden. Syftet med de olika jordpolitiska instrumenten är regionalpolitiskt: att främja boende och sysselsättning i glesbygd. Tillsyn över nedläggning av åkermark och avveckling av dödsboägande, rationaliseringsintyg samt jord- och skogsbrukets intressen i samhällsplaneringen är andra frågor som länsstyrelsen arbetar med inom mark- och fastighets-området. Vid fastighetsbildningsförrättningar som handläggs av Lantmäteriet är länsstyrelsen företrädare för sakområdena jordbruk och skogsbruk. Via samråd lämnas synpunkter på olika fastighetsbildnings-åtgärder utifrån Fastighetsbildningslagens bestämmelser.

Sök förvärvstillstånd

Fr o m 1 juli 2005 har det skett ändringar i jordförvärvslagen när det gäller tillståndsprövning. Vid förvärv av fastigheter inom de delar av länet som utgör glesbygdsområde (karta via länk till höger) måste man söka förvärvstillstånd. Det gäller dock inte om köparen redan är bosatt i glesbygd i den kommun där fastigheten är belägen. Samma regler gäller för svenska och utländska medborgare. För juridiska personer, bl.a. aktiebolag, krävs tillstånd i hela länet. Detta gäller dock inte när juridiska personer förvärvar fastigheter från andra juridiska personer än dödsbon inom friområde (ej glesbygd).

Främja bosättning i glesbygd

Jordförvärvslagens syfte är att tillvarata möjligheter till bosättning och sysselsättning i jord- och skogsbruk i glesbygd. Om det finns angelägna  intressen som gäller sysselsättning eller boende kan tillstånd vägras. Om det däremot inte finns några  intressen som bör ges företräde lämnas alltid tillstånd. Det sker alltså inte någon särskild prövning av köparens motiv eller kvalifikationer.

Mer information

Hur prövningen går till och mera detaljerad information om jordförvärvslagen och andra fastighetsfrågor kan du hitta i menyn till vänster under Förvärvstillstånd m.fl., samt även bland länkarna till höger. Jordbruksverket är central myndighet för förvärvsfrågor.

 Nyheter

Nya handläggare inom olika områden och nya telefonnummer 2013, klicka här

Möjlighet finns nu att söka pågående och avslutade ärenden i webbdiariet. Av integritetsskäl publiceras dock inte köparens namn och fastighetens nummer, däremot själva fastighetsnamnet. Den som vill ha kompletta uppgifter får därmed vända sig direkt till länsstyrelsens diarium via telefon, e-post eller brev.

Skatteverket har gjort en genomgripande förändring av tillämpningen av rationaliserings-avdrag, se vidare under Rationaliseringsintyg.