Jordfonden

Jordfonden utgör ett särskilt statligt anslag, och är avsedd för inköp av åker- och skogsmark vilken sedan ska försäljas så att det främjar en från allmän synpunkt lämplig utveckling av företag inom de areella näringarna.

Syftet med jordfonden är numera främst regionalpolitiskt och fonden utgör tillsammans med jordförvärvslagen instrument för att uppnå jordpolitiska mål. Insatserna riktar sig till alla typer av landsbygdsföretag där jord- och/eller skogsbruk ingår som en större eller mindre del.

Permanent bosättning

En utökning av arealunderlaget i kombination med andra sysselsättningar, t ex vidareförädling av skogsråvara, entreprenadarbeten m.m., kan förbättra förutsättningarna att bo och försörja sig på landsbygden. Samtidigt med detta huvudsyfte kan det också finnas möjligheter att åstadkomma en förbättrad fastighetsstruktur vid markförsäljning. Ibland ingår  byggnader i de fastigheter som köps och säljs, strävan är då att i första hand åstadkomma permanent bosättning.

Glesbygden

I samband med ändringarna i jordförvärvslagen 1991 har länsstyrelsens verksamhet med jordfonden koncentrerats till de områden som utgör glesbygd. De fastigheter som placeras i fonden härrör bl.a. från inlösen i samband med förvärv som prövats enligt jordförvärvslagen. I och med avregleringen av lagstiftningen används fondinstrumentet mera sällan.

Drivas utan vinstsyfte

Det tidigare markinnehavet i jordfonden är numera i stort sett avyttrat. Enstaka förvärv kan dock komma att ske även framgent. Verksamheten regleras i Förordningen om jordfonden (SFS 1989:281), och ska primärt drivas utan vinstsyfte. Samtidigt ska dock prisnivåerna anpassas till virkesprisernas förändring m.m., varför såväl vinster som förluster kan uppkomma i enskilda fall. Eventuellt överskott av verksamheten inlevereras till statskassan. Eftersom syftet med inköp av nya objekt är att så snart som möjligt sälja dem vidare sker en mycket begränsad förvaltning. Upplåtelser och skogsvård äger dock rum när det finns angelägna behov.