Förvärvstillstånd

(Acquisition permit for purchase of farm and forest land).

Vid köp, byte eller gåva av lantbruksfastighet inom ett glesbygdsområde (se föregående sida), när köparen inte bor i samma område sedan minst ett år tillbaka, måste man enligt jordförvärvslagen (1979:230) ansöka om tillstånd till förvärvet. Lagen gäller dock inte för barn, barnbarn eller makar, och inte heller om köparen redan äger andel i berörd fastighet.

Det är inte tillåtet att avverka skog på fastigheten förrän förvärvstillstånd beviljats. Denna bestämmelse infördes i skogsvårdslagen den 1 juli 2005.

Vid exekutiva förvärv (auktion hos Kronofogden) gäller särskilda regler. Man får då lagfart direkt, men måste inom två år erhålla tillstånd att behålla fastigheten. Prövningen i övrigt är i stort densamma som vid vanliga köp.

Enligt jordförvärvslagen kan intresse för förvärv från boende på orten (kommunen) eller inflyttande utgöra skäl till att en tillståndsansökan från en köpare utifrån avslås. Det är dock endast aktuellt i de fall där påtagliga sysselsättnings- eller bosättningsskäl föreligger. Pågående och avslutade ärenden kan man ta del av via länken Diarium i högerspalten, välj därefter Länsstyrelsernas diarier. I den inmatningsruta som kommer upp väljs Länsstyrelsen i Västerbottens län, som rubrik anges Förvärvstillstånd (viktigt att stava rätt) och därefter väljs den tidsperiod man önskar. Enligt länsstyrelsens tolkning av Datainspektionens anvisningar publiceras inte namn på köpare och fastighetens nummer när det handlar om fysiska personer. Vill man ha kompletta uppgifter får man i sådana fall vända sig direkt till länsstyrelsens diarium.

Den som av sysselsättnings- och/eller bosättningsskäl har intresse att förvärva en viss fastighet kan anmäla det till länsstyrelsen. Intresseanmälan utgör då en del av underlaget för ärendets prövning. Anmälan bör göras snarast efter att ett förvärv skett, förutsatt att tillstånd krävs för köparen, och helst på blanketten Intresseanmälan som återfinns i högerspalten. Den skickas sedan på adress:   
Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 UMEÅ eller med e-post till  vasterbotten@lansstyrelsen.se

Ärendeprövning

Eftersom boende- och sysselsättningsfrågorna i högsta grad  också är en kommunal angelägenhet skickas vissa ärenden till berörd kommun för synpunkter, i de fall kommunen så önskar. Kommunens yttrande lämnas normalt inom 3 veckor. Under tiden utreder länsstyrelsen eventuellt lokalt intresse av förvärv. Om fastigheten innehåller bostadshus undersöks även förutsättningar och intresse för permanentboende. Skulle det vid prövningen framkomma skäl som kan leda till att ansökan avslås ges sökanden möjlighet att ta del av dessa skäl och framföra sina synpunkter. Därefter tas ansökan upp till beslut.

Om förvärvstillstånd beviljas söks sedan lagfart hos Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, Box 371, 931 24 Skellefteå. Vid fastighetsreglering som söks hos Lantmäteriet sker istället tillståndsprövningen inom ramen för lantmäteriförrättningen, via s k underställning till länsstyrelsen.

Vid avslag kan beslut överklagas till i första instans Jordbruksverket, överklagande ska dock skickas till länsstyrelsen som med eget yttrande lämnar ärendet vidare. Säljaren av en fastighet kan i vissa fall begära att staten löser in fastigheten efter ett avslagsbeslut.

Avgift

(Application fee)

Ansökningsavgift utgår (enl. Avgiftsförordningen SFS 1992:191) och bör betalas samtidigt med ansökan. Handläggningen kan då påbörjas direkt. Avgiften är för fysiska personer samt vid förvärv mellan juridiska personer 3 700 kronor. För juridiska personers (bolag med flera) förvärv från fysiska personer eller dödsbo gäller 5 700 kronor vid köpeskilling högst 10 milj. kronor och 12 700 kronor däröver. Underställning av fastighetsreglering från Lantmäteriet är undantagna från avgift.

Inbetalning görs till bankgiro 5050-8738, Länsstyrelsen. Ange på inbetalningskortets talong eller motsvarande 'Förvärvstillstånd' samt vilken/vilka fastigheter ansökan avser och kommun. För utlandsbetalning gäller:      Foreign payments:              

IBAN:SE29 1200 0000 0128 1010 8404

SWIFT-code: DABASESX

Betalning ska alltid ske i SEK (Svenska Kronor) för att undvika beloppsavvikelser vid valutaomräkning.

(Payment should always be made in SEK (Swedish crowns) to avoid currency discrepansies. Please contact us via vasterbotten@lansstyrelsen.se if you have any questions regarding these procedures).

Ansökan om förvärvstillstånd skickas till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

Bestyrkt kopia av köpekontrakt eller köpebrev ska bifogas, liksom ev fullmakter i original samt kopia av bouppteckning vid förvärv från dödsbo. För samtliga handlingar gäller 1 exemplar. Endast sidor som fyllts i och underlag i övrigt som är av betydelse för prövningen behöver ingå i ansökan.  Bestyrkande bör vara försett med namnförtydligande och adress eller telefonnummer.

Ladda ner eller beställ blanketten

Blankett för ansökan kan beställas per tel 010-225 40 00. Den finns även att ladda ned (se nedan). Blanketten kan ifyllas direkt i webbformuläret om så önskas och därefter skrivas ut och undertecknas.

Förvärvstillstånd - blankett (från jordbruksverket.se)

 

 Blanketter

Förvärvstillstånd
Ladda ner blanketter om förvärvstillstånd från Jordbruksverkets webbplats

Intresseanmälan
Anmäl ditt intresse att förvärva lantbruksfastighet

 Interna länkar