Dödsbo- och flerägande

Riksdagen beslöt 1989 att införa nya regler för dödsboägande och samägande av jordbruksfastigheter. Reglerna har tillkommit för att begränsa dödsbons ägande och för att underlätta skötseln av samägda fastigheter. Information om regelverket finns nedan och i broschyr via länken till höger.

Jord- och skogsbruksfastigheter får inte ägas av dödsbon under längre tid än 4 år efter utgången av det år då dödsfallet inträffade. När denna period är tillända måste dödsboägandet ha upphört. Det kan ske t ex genom att fastigheten skiftas till en eller flera av dödsbodelägarna eller genom försäljning av fastigheten, antingen till någon/några av delägarna eller till någon köpare utanför delägarkretsen.

Reglerna ska efterlevas

Länsstyrelsen har till uppgift att tillse att reglerna efterlevs. Påminnelser skickas därför ut till aktuella kontaktpersoner i god tid före fyraårsperiodens utgång. Om upplösning av dödsboägandet inte skett inom föreskriven tid får dödsbodelägarna föreläggande om detta. Föreläggande kan i nästa steg kombineras med vite, det vill säga en straffavgift. Var därför ute i god tid och se till att dödsboägande av jord- och skogsbruksfastigheter upplöses.

Utse en ställföreträdare

Om fler än två personer äger en jordbruksfastighet tillsammans måste de utse en ställföreträdare. Denne väljs genom majoritetsbeslut av delägarna och ska svara för den löpande förvaltningen av fastigheten. Regeln om ställföreträdare gäller dock inte för dödsbon.