Seminarium: Ekosystemtjänster i ärendehandläggning och annan verksamhet

Välkommen till ett halvdagsseminarium om ekosystemtjänster och hur de kan användas i vår verksamhet. Seminariet syftar till att sprida kunskap om, kommunicera samt ge vägledning för hur ekosystemtjänster kan beaktas i det praktiska arbetet.

Ett av etappmålen i miljömålsstrukturen är: 
Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.

För länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och kommunerna innebär det att tjänstemännen ska känna till naturens värde i allmänhet och betydelsen av de tjänster den bistår oss i form av ekosystemtjänster i synnerhet. Detta ska beaktas i det vardagliga arbetet.

Datum: Tisdag 7 november

Plats: Länsstyrelsen Västerbotten, Storgatan 71B, Umeå

Anmälan: Senast onsdag 1 nov via länk nedan.

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch.

Målgrupp: Tjänstemän på länsstyrelse, Skogsstyrelsen och kommuner som arbetar med energi & klimat, klimatanpassning, kulturmiljö, landsbygd, miljömål, miljöskydd, naturvård, näringsliv, vattenfrågor och
samhällsplanering.

Program:
10.00 – 11.30 Ulf Sandström, Länsstyrelsen i Örebro län
Introduktion till ekosystemtjänster. Begrepp och metoder.

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.30 Forts. Ekosystemtjänster i ärendehandläggningen. Hur bör jag tänka i min tjänsteutövning? Konkreta frågeställningar, gruppdiskussioner.

13.30 – 14.00 Elisabeth Berggren, Skellefteå kommun
Konkreta exempel från Skellefteå kommun

14.00 – 14.30 Kaffe med frågor

Länk till var man kan ladda ner rapporterna Ekosystemtjänster i ärendehandläggning och annan verksamhet samt Att uppmärksamma värdet av ekosystemtjänster i beslut och ställningstaganden (med exempel från 12 ärenden hos länsstyrelserna) kommer att skickas ut till alla deltagare.