Samråd

För åtgärder i naturen som inte kräver särskilda tillstånd gäller i många fall en skyldighet att anmäla åtgärden för samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken. En anmälan för samråd är avgiftsfri och syftar till att minska risken för skador på naturmiljön.

Söka samråd - en skyldighet och en säkerhet

Skyldigheten att söka samråd gäller för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön.

Syftet med samrådsplikten är att skapa en dialog så att försiktighetsmått och anpassningar vidtas för att minimera verksamhetens inverkan på naturmiljön. I sällsynta fall kan verksamheten förbjudas. Om en anmälan inte har gjorts har den som utfört eller låtit utföra åtgärden bevisbördan för att naturmiljön inte skadats.

Anmälan för samråd ska göras till Länsstyrelsen, utom i de fall då det rör sig om skogsbruksåtgärder då anmälan ska göras till Skogsstyrelsen. 

Mer information

Mer information om samråd enligt 12:6 MB finns på sidan ingrepp i naturen och i vår e-tjänst för anmälan av samråd.

 E-tjänst