Att söka tillstånd i Natura 2000-områden

Alla åtgärder som kan skada naturmiljön i Natura 2000-områden på ett betydande sätt är tillståndspliktiga. Det gäller även om verksamheten sker utanför området.

Ett Natura 2000-område kan även vara skyddat av andra områdesskydd som naturreservat och strandskydd. Då kan man behöva söka tillstånd eller dispens även för dessa skydd, dessa söks oftast också hos Länsstyrelsen.

När ska du söka tillstånd?

Du bedömer själv

Om du tror att det finns risk att din verksamhet kan skada naturmiljön i Natura 2000-området ska du ska tillstånd. 

Det är alltså den som utför en verksamhet eller åtgärd som själv ska bedöma om det finns risk för att skada naturmiljön. 

Ibland kan detta vara svårt att bedöma och då kan du alltid kontakta Länsstyrelsen så kan vi tillsammans komma fram till om det behövs en prövning eller inte.  

Utgå från områdets bevarandeplan

När du bedömer om åtgärden är tillståndspliktig eller inte bör du använda dig av områdets bevarandeplan. Den berättar vilka naturtyper och/eller arter som skyddas i området.

Bevarandeplaner Natura 2000 i Västerbotten

Om du inte behöver pröva det du ska göra enligt Natura 2000, men ändå bedömer att din verksamhet väsentligt kommer att ändra naturmiljön behöver du anmäla verksamheten som samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Hur söker du tillstånd?

Du lämnar in en ansökan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Länsstyrelsen.

Du behöver inte betala någon avgift för att söka Natura 2000-tillstånd.

Mer information om vad som behövs för en ansökan  

När får Länsstyrelsen ge tillstånd?

Vi får bara bevilja tillstånd för åtgärder som varken skadar de skyddade naturtyperna eller försvårar bevarandet av de skyddade arterna. 

Vi överväger alla pågående och planerade verksamheter som berör området när beslutet fattas.

När verksamheten kräver andra tillstånd som prövas av en annan myndighet, prövas även Natura 2000-aspekterna av denna myndighet. Under vissa förutsättningar prövas tillståndet av regeringen.