Mul- och klövsjuka

Mul- och klövsjuka är en höggradigt smittsam virusorsakad sjukdom som hos klövbärande djur orsakar blåsbildning på mule, tunga, spenar och klövar. Även om sjukdomen mer sällan leder till döden för vuxna djur orsakar den allvarliga produktionsförluster och utgör ett väsentligt hinder för internationell handel med kött och köttprodukter samt levande djur.

Spridning av smittan

Mul- och klövsjuka är en virussjukdom som är oerhört smittsam. Den kan spridas genom direkt eller indirekt kontakt. Infekterade djur utsöndrar virus med alla typer av sekret och exkret samt med utandningsluften. Transportfordon, redskap och människor som fått viruset på kläderna kan också bidra till att sprida smittan mellan besättningar.  Icke mottagliga djur kan bära på viruset och på så sätt transportera virus mekaniskt över långa sträckor. Smittämnet kan spridas via luft över flera kilometer. Infekterade djur utsöndrar viruset redan innan symtom kan ses och även efter tillfrisknande. Smittan kan också spridas genom kött och köttprodukter, mjölk eller mjölkprodukter som ges till grisar och andra mottagliga djur.

Anmälningsplikt

Mul- och klövsjuka lyder under epizootilagen. Detta innebär att djurhållaren genast måste kontakta veterinär om det finns anledning att misstänka att djuren drabbats av Mul- och klövsjuka. Till dess att veterinär givit andra instruktioner måste djurhållaren efter bästa förmåga förhindra eller begränsa eventuell smittspridning till andra djur.

Jordbruksverkets regler och rekommendationer

  • Det är förbjudet att utfodra svin med matavfall. Förbudet gäller även minigris.
  • Personer som varit i länder eller områden med mul- och klövsjuka får inte ta med sig obehandlade kött- och mjölkprodukter eller andra obehandlade produkter från klövbärande djur till Sverige.
  • Personer som varit i länder eller områden med mul- och klövsjuka bör undvika direktkontakt med klövdjur i Sverige i minst fem dygn samt tvätta kläder och skor vid hemkomsten.
  • Personer som varit i kontakt med klövbärande djur i annat land, utan känd Mul- och klövsjuka, bör inte komma i direktkontakt med klövbärande djur i Sverige på minst två dygn.