Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av ett influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar.  I sällsynta fall kan även människor infekteras.

Aktuell skyddsnivå i Sverige

Sedan den 21 april 2008 gäller skyddsnivå 1 för hela Sverige. Detta innebär bland annat att utställningar är tillåtna och att djurhållare till ekologiska fjäderfän kan släppa ut sina fåglar. Skyddsnivå 1 innebär att fjäderfä får släppas ut, men ska hållas inhägnade. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus. Ankor, gäss och änder ska hållas åtskilda från övriga fjäderfä på en anläggning. Hägnat fjädervilt får hållas inhägnat utomhus, men under perioden oktober till maj ska inhägnaden, där vuxna andfåglar hålls, vara övertäckt med nät. Andra fåglar i fångenskap, inklusive hobbyflockar, får gå ute helt fritt. Foder och dricksvatten ska dock ges inomhus eller under ett skydd som förhindrar kontakt med vilda and- och vadarfåglar.

Att fågelinfluensa sprids vidare bland fåglar över världen innebär inte att viruset lättare smittar människor. Det är fortfarande i områden där befolkningen lever mycket nära sina fjäderfä som smitta har förts över till människor. I Sverige har smitta påvisats hos vilda fåglar och hos en vild mink. I ett fall har också en gräsand i ett vilthägn där fåglar föds upp för utsättning för jakt, konstaterats bära på smittan. I Sverige har ingen smitta upptäckts bland tamfåglar som till exempel tamhöns och kalkoner. Det största hotet för människan är inte dagens fågelinfluensa. Risken är i stället att viruset muterar, det vill säga förändras och blir en ny influensa som kan smitta mellan människor.

Vad göra när döda fåglar påträffas?

Att enstaka vilda fåglar påträffas döda i naturen är normalt. Flera döda djur inom ett begränsat område som dött inom en kort tid kan vara tecken på ett utbrott av smittsam sjukdom, utsläpp av ett giftigt ämne eller en miljöförändring. Om ett flertal döda eller sjuka fåglar påträffas inom ett begränsat område i Västerbotten, kontakta

  • Länsstyrelsen 010-225 40 00, länsveterinär
  • Kommunernas miljökontor eller
  • SVA, 018 – 67 40 00, som har öppet dygnet runt med hänvisning till epizootolog i beredskap.

Myndigheterna kommer då i samråd med SVA att bedöma om dessa fåglar ska undersökas närmare. Om det finns misstanke om fågelinfluensa eller annan epizooti, ska veterinär iförd särskild skyddsutrustning ta prover på fåglarna och skicka in dem för undersökning på SVA. Om bedömningen är att det rör sig om något annat kan kommunerna se till att prover skickas till SVA. Proverna tas då utifrån de vanliga hygienrutiner som t ex behandskade händer. Om fåglarna inte ska skickas in, lämna dem på fyndplatsen, eller på  mer lämplig plats naturen. Detta är något som upphittaren själv kan åtgärda.  

Tamfågelbesättningar

Om djurhållaren ser förändringar i tamfågelbesättningen t ex ökad dödlighet, påverkat allmäntillstånd eller andra onormala förändringar ska veterinär kontaktas. Djurhållaren är skyldig att anmäla misstanke om fågelinfluensa till veterinär.

Kan människa sittas av fågelinfluensa?

Fågelinfluensan H5N1 är en fågelsjukdom som är mycket smittsam mellan fåglar. För att människor ska smittas krävs mycket intensiv närkontakt med smittade och sjuka fåglar. Det aktuella viruset, H5N1, måste förändras för att det ska kunna smitta mellan människor och detta har alltså inte skett.  

Frågor och svar

Se externa länkar till höger för mer information om fågelinfluensan.

http://www.oie.int/eng/en_index.htm OIEs hemsida. Den är informativ i fall man vill kolla upp andra länders (utanför EU) sjukdomssituation.