Bevara höga naturvärden i din skog och få ersättning

Nu är det lättare för dig som skogsägare att ta initiativ till formellt skydd av dina skogsområden med höga naturvärden.
Reservatsmarkering

Din kännedom om din skog och dess värden är ett värdefullt komplement till det arbete som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen gör. Vi väljer också ut områden för formellt skydd utifrån vilka naturvärden som finns. Tillsammans för vi en viktig insats för att våra gemensamma miljökvalitetsmål ska nås och att skogar med höga naturvärden bevaras för framtiden.                       

Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till om din skog har höga naturvärden och vilken skyddsform som är lämplig för din mark(naturvårdsavtal, biotopskydd eller naturreservat).

Skogar med höga naturvärden har ofta ett eller flera av följande kännetecken:

  • Många gamla träd, storvuxna träd eller små, senvuxna träd.
  • Stor variation i trädslag, ålder och storlek på träden.
  • Luckor och gläntor i skogen som släpper ned ljus.
  • Döda träd som står eller ligger, även halvdöda träd.
  • Träd med håligheter.
  • Spår av brand i marken eller på stubbar och träd.
  • Områden som aldrig kalavverkats.
  • Inslag av lövträd som asp, sälg och björk i barrskogen.

I Västerbotten finns många olika skogsmiljöer där man kan hitta en eller flera av dessa värdefulla strukturer. Skogstyper som är särskilt prioriterade i vårt län är tallskog på sandiga marker, lövrika skogar, skog på näringsrik mark och skärgårdsnaturskogar (landhöjningsskogar). 

Läs mer om prioriterade skogsmiljöer i Västerbotten

När du har skickat in din intresseanmälan är det Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen som avgör om området ska skyddas. Prioriteringen baseras på länets strategi för områdesskydd. I urvalet tar vi hänsyn till naturvärde, skogstyp och hur området ligger i förhållande till andra värdefulla skogsområden.

Mer information och intresseanmälan

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida. Där finns också en blankett för intresseanmälan om formellt skydd av skog.

För att underlätta myndigheternas handläggning rekommenderar vi att områden som är mindre än 10 hektar anmäls till Skogsstyrelsen och att områden som är större än 10 hektar anmäls till Länsstyrelsen.

Har du frågor?

Kontaktperson på Länsstyrelsen Västerbotten är:

Anna Hallmén
010-225 44 56

Kontaktperson på Skogsstyrelsen är:

Amanda Eriksson
0930-398 38