Tillsyn

Webbsidan är under framtagande
Vägbom som utestänger!

 

Ansvar för tillsynen över strandskyddsområden

Sedan 1 juli 2009 har kommunerna ansvar för tillsynen över strandskyddsområden. I vissa fall har dock länsstyrelsen fortfarande ansvaret för tillsynen, vilket framgår av miljötillsynsförordningen (2011:13) 2 kap.7 § 2 p.

Den operativa tillsynen i strandskyddade områden består i att övervaka att bestämmelserna som gäller i området följs. Det innebär en allmän övervakning av de strandskyddade områdena för att kontrollera att fastighetsägare m.fl. följer strandskyddsbestämmelserna. Tillsynen består också i att kontrollera att dispenser och därmed förknippade villkor inom strandskyddade områden följs. I tillsynen ingår även att informera om strandskyddsbestämmelserna.

 Naturvårdsverekt informerar om tillsyn

 Strandskyddsdelegationen informerar om: