Utvidgat strandskydd

Enligt 7 kap. 14§ miljöbalken har Länsstyrelsen möjlighet att utvidga det generella strandskyddet upp till 300 m, där det kan anses vara behövligt för att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Strandmiljö vid Avakammen i Robertsfors kommun

Beslut om utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen Västerbotten beslutade 2017-12-11 att utvidga strandskyddet på ett antal områden inom Skellefteå kommun. Besluten finns tillgängliga i boxen till höger. Besluten kungörs i ortstidningarna och Post- och Inrikes Tidningar 2017-12-15.

Besluten kan överklagas till regeringen, men överklagandet ska lämnas eller skickas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat. Ange ärendebeteckning 511- 8781-2016.

Eventuell överklagan ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 12 januari 2018. Överklagan skickas digitalt till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.

Tidigare tagna beslut om utvidgat strandskydd 

Länsstyrelsen Västerbotten tog vid årsskiftet 2014-2015 beslut om att utvidga det generella strandskyddet i ett antal områden i Nordmalings-, Umeås- och Robertsfors kommuner, efter en översyn av tidigare tagna strandskyddsförordnanden.

Besluten finns tillgängliga i boxarna till höger!

 

Beslut om utvidgat strandskydd i Umeå kommun

Beslut om utvidgat strandskydd i Robertsfors kommun

Beslut om utvidgat strandskydd i Nordmalings kommun