Strandskydd

Strandskyddet regleras i 7 kap. 13-18§§ miljöbalken. Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. I Västerbottens län är vissa små sjöar och vattendrag undantagna genom särskilt beslut. Andra strandområden har fått ett utvidgat strandskydd. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden, samt bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurliv.
Havsstrand

Förbjudet inom strandskyddat område

Enligt gällande lagstiftning är det förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra byggnader eller användningen av dessa. Det är inte heller tillåtet att genomföra olika typer av grävningsarbeten eller utföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid ett strandområde.

Det finns vissa åtgärder som kan genomföras utan dispens till exempel renovera hus i normal omfattning. Det finns även vissa lättnader vad gäller kompletteringsåtgärder. Särskilda regler gäller för yrkesmässigt jord- och skogsbruk, rennäring samt fiske. 

Läs mer om reglerna för strandskyddet 

Upphävande av strandskydd i detaljplan

Strandskyddet kan upphävas inom detaljplan enligt plan- och bygglagen 4 kap 17§. Detta genomförs om kommunen bedömer att det finns särskilda skäl för det och intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Kommunen beslutar om upphävande av strandskydd när detaljplan upprättas. Länsstyrelsen deltar i detaljplaneprocessen och kan om det anses vara nödvändigt, pröva och därpå eventuellt upphäva kommunens beslut om att anta planen i fråga.

Dispens

Dispens - ett undantag från förbudet i strandskyddsbestämmelserna – kan ges för att bygga till exempel en brygga eller ett förråd, göra anordningar eller ändra i ett strandskyddsområde. För att få dispens måste ansökan göras till kommunen eller i särskilda fall till Länsstyrelsen. Då ska särskilda skäl åberopas. Planerade åtgärder får dock inte försämra för friluftslivet eller skada djur och växter.

Läs mer om dispens

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Som särskilda skäl vid prövning av fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdutveckling i strandnära läge (LIS-område), får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, anläggning eller verksamhet bidrar till utvecklingen. Sådana områden ska preciseras i kommunens översiktsplan. 

Läs mer om LIS-områden 

Bygglov ger inte dispens

Grundregeln är att alla ändringar inom strandskyddsområde kräver dispens. Även om bygglov har beviljats, innebär det inte att dispens från reglerna om strandskydd har beviljats. Dispens måste sökas separat. Även där bygglov normalt inte behövs t.ex. vid byggande av friggebod måste det ansökan om dispens.  

Vattenverksamhet

Åtgärder inom strandskyddsområde som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11:e kapitel.

Läs mer om vattenverksamhet      

 Information från nationella myndigheter

 Strandskyddet för kompletteringsåtgärder till huvudbyggnad

 Intern länk