Aktuellt om skydd av värdefull natur

Länsstyrelsen arbetar för närvarande med bildande av många nya naturreservat. Det sker i allt från Gäddsjömyrarnas vidsträckta myrkomplex och Nedre Vindelforsarnas ravinskogar till Paubäckens forsar och Malörens kustlandskap.
Foto: Per-Anders Blomqvist

Ökade resurser för skydd

I år har resurserna för skydd av värdefull natur ökat kraftigt. Det innebär att Länsstyrelsen nu kan ta det sista steget mot formellt skydd för många områden som länge varit färdiga att bli naturreservat. Det handlar framför allt om områden där markägarna redan fått ersättning eller där staten bytt till sig skyddsvärd skog från skogsbolag genom en nationell markbytesuppgörelse, det s.k. ESAB-paketet.

Länsstyrelsens skyddsarbete kommer även under de närmaste åren framöver till stor del att beröra de statliga skogsbolagen Sveaskog och SFV samt skogsbolagen Holmen och SCA.  Det sker främst som ett resultat av den inventering av värdefulla Statliga Naturskogar och Urskogsartade Skogar (SNUS) som genomfördes 2003-2004 samt ESAB-paketet.

I och med årets satsning på naturvård ger vi fler djur och växter möjlighet att överleva på lång sikt, samtidigt som vi säkerställer tillgången på fin natur för den friluftsintresserade.

 

Länets fjällnatur inventerades 2015. Foto: Henrik Sporrong och Jon Andersson

​Inventering av skyddsvärd skog till fots och från helikopter

Under 2014 och 2015 har länsstyrelsen arbetat med att kartlägga skogar med höga naturvärden i strategiskt viktiga delar av länet. Inventeringarna har genomförts för att samla mer kunskap om var det finns kvar gammal skog med höga naturvärden.

Under 2015 utökades inventeringarna till att omfatta större sammanhängande områden med gammelskog i det fjällnära området. Där har inventeringen till största del genomförts med helikopter och på så sätt har en stor areal svårtillgängliga områden kunnat undersökas på ett mycket effektivt sätt.

Sammanfattningsvis har inventeringarna visat att det finns stora arealer med höga naturvärden där betydande delar kan klassas som naturskog eller urskogsartad skog. Resultaten från inventeringarna kommer att sammanställas och spridas till intresserade under 2017.

Landskapsanalyser för grön infrastruktur

Inventeringarna 2014-2015 har genomförts inför vårt uppdrag att skapa ett sammanhängande nätverk av bevarade skogsmiljöer, och till det behövs ett mer komplett faktaunderlag om var det finns gammelskog. Under 2015 har länsstyrelsen också utvecklat en analys för att vi ska kunna bygga ett sånt nätverk av skyddade områden. Syftet är att säkra ett långsiktigt bevarande av arter och naturmiljöer, en så kallad grön infrastruktur.

Skyddet i siffror

Under 2016 bildades 48 nya naturreservat och 4 naturreservat fick en utökad areal. Totalt skyddades drygt 8000 hektar. I Västerbotten finns idag ungefär 350 naturreservat (NR) och en nationalpark (NP).

  • Ca 1,4 % av länets areal produktiv skogsmark nedan det fjällnära området är skyddad som NR eller NP 
  • Ca 3,8 % av länets totala areal produktiv skogsmark är skyddad som NR eller NP
  • Ca 13 % av länets totala yta är skyddad som NR eller NP 

(Källa: SCB-rapporten Skyddad natur den 31 december 2014 och SLU - Skogsdata 2015)

Andra former av skydd beskrivs i SCB-rapporten Skyddad natur den 31 december 2015 och i Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens rapport Bevarande av biologisk mångfald – instrument och omfattning.

SCB:s rapport Skyddad natur den 31 december 2014

Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens rapport Bevarande av biologisk mångfald – instrument och omfattning

 Content Editor