Skyddsvärda statliga skogar

Det pågår ett arbete att ge skyddsvärda statliga ägda skogar formellt skydd. Det baseras på den inventering av värdefulla Statliga Naturskogar och Urskogsartade Skogar (SNUS) som länsstyrelsen och Naturvårdsverket genomförde på regeringens uppdrag under 2003-2004.

​Efter inventeringen har det genomförts fördjupade samråd mellan länsstyrelsen och de statliga skogsbolagen Sveaskog och Fastighetsverket vilket lett fram till olika överenskommelser om skydd.

Fastighetsverkets skyddsvärda marker

Genom ett regeringsbeslut 2010 beslutades att de värdefulla skogsområden som pekats ut i SNUS-inventeringen på Fastighetsverkets mark långsiktigt ska skyddas som naturreservat. Nationellt handlar det om 114 områden. 34 av dessa ligger i Västerbotten och omfattar totalt 18354 ha produktiv skog varav 5318 ha ligger nedanför det fjällnära området.

Flera av områdena i länet ligger invid befintliga naturreservat, bland annat Vindelfjällen, Marsfjället och Gitsfjället. Skogarna ligger på lägre höjd än de befintliga reservaten och har ofta mer produktiv skog. Ett exempel som tidigare uppmärksammats är naturområdet Arvliden med högörtskogar, urskogsartat tillstånd och många skyddsvärda arter.

Reservatsbildningen av de här naturområdena är planerad att ske under 2017-2018.

 

Sveaskogs skyddsvärda marker

Överenskommelser från 2005 och 2008 med Sveaskog innebar att de 182 inventerade naturskogsområdena i Västerbotten fördelades på följande kategorier.

AntalAreal (ha)
Redovisade områden i inventeringen18230375
1. Naturreservat549102
2. Ekopark245028
3. Större hänsynsområde817675
4. Hanterande enligt Sveaskogs miljöpolicy93002
3/4. Ej färdigutredda områden145568

 

För det stora flertalet av de 54 områden som kategoriserades som naturreservat genomfördes reservatbildningen under åren 2007-2014. 24 områden ingår i Sveaskogs ekoparker Käringberget, Jovan och Skatan och har där ett skydd genom de ekoparksavtal som finns.

Huvuddelen av de 14 ej färdigutredda områdena har avsatts som s.k. större hänsynsområden. En ytterligare överenskommelse från 2016 innebär att området i och ikring domänreservatet Blaiken kommer att ges ett skydd som naturreservat. 

Blaikens domänreservat