Så skyddas värdefull natur

Länsstyrelsen arbetar med att bevara de mest värdefulla delarna av Västerbottens natur. Arbetet går ut på att söka ut, inventera och så småningom skydda länets allra finaste skogar, sjöar, vattendrag, myrar och havsmiljöer.

Bakgrund – miljöbalken och miljömålen

Möjligheter att skydda natur ges av miljöbalkens 7 kapitel om skydd av naturområden. De olika skyddsformer som förekommer är främst naturreservat, nationalparker, Natura 2000, naturminnen, biotopskyddsområden samt djur- och växtskyddsområden. Enligt förordningen om områdesskydd (2 § FOM) är det länsstyrelsen som ansvarar för områdesskyddet i länet.

En av grunderna till skyddsarbetet är de mål för miljökvaliteten i Sverige som riksdagen antagit. Syftet med målen är att:  

• främja människors hälsa

• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön

• ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena

• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga

• trygga en god hushållning med naturresurserna  

Miljökvalitetsmålen innebär bland annat ett utökat skydd av skog, mark och vatten. Skydd och vård av värdefulla naturområden är en viktig del av den svenska modellen för att skapa en långsiktigt hållbar infrastruktur för djur, växter och människor. Det är också en del av det internationella samarbetet på miljöområdet. De nationella miljömålen är uppdelade i delmål och dessa har av länsstyrelsen brutits ner i regionala delmål specifika för länet.  

Naturreservat är ett av flera medel för att uppnå miljömålen och det vektyg som länsstyrelsen främst jobbar med.

Strategier

För länet finns regionala strategier framtagna som innehåller riktlinjer för hur målen om skydd och restaurering av länets finaste skogar, våtmarker, sjöar och vattendrag, samt kust- och havsmiljöer ska uppnås. 

Strategierna har tagits fram i samråd med representanter för kommuner, markägarorganisationer och olika intresseorganisationer och betonar vikten av samverkan mellan de aktörer som berörs av de här frågorna.

Inventeringar och urval

Många områden med höga naturvärden är kända tack vare de naturinventeringar som bland annat länsstyrelsen genomför. Oftast är det länsstyrelsen som genom sitt övergripande ansvar för områdesskydd i länet tar initiativ till att skydda ett område. Initiativ kan även komma från kommuner, ideella föreningar, allmänheten eller markägare. Mer information om den formella gången i naturreservatsärenden som hanteras av länsstyrelsen finns till höger i länken ”Så bildas naturreservat”.

Samverkan

Naturvårdsåtgärder bör planeras och genomföras med så god lokal förankring och deltagande som möjligt. Ytterst handlar det om att de som berörs av beslut eller åtgärder ska ha möjlighet att delta i processerna.

Genom samverkan mellan olika aktörer kan den ekologiska nyttan av skydds- och restaureringsåtgärder bli god samtidigt som den värdefulla naturmiljön kan bli en värdefull resurs för lokal utveckling.  

Som en del i detta finns Kometprogrammet vars syfte är att inspirera markägare att skydda sin värdefulla natur och att informera om vilka skyddsformer som finns. 

Mer information

Genom att klicka vidare till vänster går det att få mer information om länsstyrelsens pågående arbete med skydd av värdefull natur.

Till höger på sidan finns också länkar som förklarar mer om skyddsarbetet.

På karttjänsten länskartor hittar du de skyddade områdena i länet. 

 Content Editor

 

Strategi för havsmiljöer
Havs- och kustmiljöer   


Sjöar och vattendrag

 
 Våtmarker

strategi-for-skydd-av-skog
Skog