ESAB-uppgörelsen

För att öka takten i skyddet av värdefulla skogar beslutade riksdagen 2010 att använda 100 000 hektar produktiv skog från statliga Sveaskog som ersättning för annan mark med höga naturvärden.
Arasjö

​Ersättningsmark i Sverige AB

Markbytet har skett under åren 2013-2015 genom att Naturvårdsverket med hjälp av ersättningsmark bytt till sig skogar från främst de stora skogsbolagen, Svenska kyrkan och allmänningar.

Ersättningsmarkerna har förvärvats från Sveaskog via ESAB, Ersättningsmark i Sverige AB, ett dotterbolag till Sveaskog.

Bakgrunden till uppgörelsen var behovet att nå målet om formellt skydd av 400 000 hektar produktiv skogsmark (delmål 1, miljökvalitetsmålet Levande skogar). Den mark som byts in ska skyddas som naturreservat.

Många fina naturskogsområden skyddas

För Västerbottens del har det inneburit att ett stort antal av Västerbottens finaste och mest värdefulla oskyddade naturskogsområden säkrats för framtiden. Många av områdena har varit föremål för skyddsdiskussioner med de stora skogsbolagen Holmen och SCA under lång tid men har inte kunnat skyddas i brist på ekonomiska resurser och ersättningsmark.

Totalt rör det sig om ca 90 områden som helt eller delvis berörts av bytesaffären. Den totala arealen är ca 22 000 ha, varav ungefär 12 000 ha utgörs av produktiv skog och ca 800 ha av vatten. Som en följd av affären kommer också ytterligare cirka 10 områden på bolagsmark att få ett skydd under de närmaste åren.

Bland områdena finns brandpräglade tallnaturskogar, lövrika grannaturskogar utmed länets outbyggda älvar samt mycket stora skog- och myrmosaiker.

Markbytena har inneburit att Västerbotten uppnått länets miljömål (delmål 1 inom Levande skogar) och har också bidragit till uppfyllelsen av miljömålen Myllrande våtmarker och Levande sjöar och vattendrag.

Reservatsbeslut för en stor del av dessa områden tas under 2016 och 2017.