Uppföljning

Utsikt från Gravaberget

Skyddade områden inventeras

Uppföljningen av skyddade områden är en återkommande inventering som kontrollerar att vi når målen för de skyddade områdena. Syftet är att se vilken naturvårdskvalité som området håller och att området sköts på rätt sätt. Med hjälp av uppföljningen har Länsstyrelsen chans att tidigt upptäcka detta. Uppföljningen kommer att spela en viktig roll i prioriteringen och utvärderingen av skötseln i våra skyddade områden.  Alla Natura 2000-områden och naturreservat kommer på sikt att följas upp. 

Uppföljningen av vår skyddade natur ger också tillsammans med resultat från miljöövervakningen ett underlag för att se om vi når Riksdagens sexton nationella miljökvalitetsmål.