Skötsel av naturtyper

Västerbottens län sträcker sig från kust till fjäll, vilket även återspeglar de skyddade områdena, vi har allt ifrån marina skyddade livsmiljöer till opåverkade fjällområden. Skötseln av områdena varierar därför även väldigt mycket. Vissa miljöer kräver skötsel i form av störning, medan andra delar ska vara orörda för att naturvärdena ska bestå.
kustmiljö

Hav- och kustmiljöer behöver orördhet

Havet utanför Västerbottens kust är väldigt grunt, detta i kombination med en av världens snabbaste landhöjningar, gör att stora nya landarealer hela tiden skapas. Kustområdet är ett mycket viktigt område för lekande fisk men är även känt för sina stora bestånd av sjöfågel och säl. Dessa miljöer kräver en orördhet för att bestå och skötseln består i att se till att skyddet efterlevs, att uppföljningar görs, och att kanalisera besökare på ett bra sätt. Exempel på naturreservat: Holmöarna, Bjuröklubb och Snöanskärgården.

Naturvårdsbränning stör på ett bra sätt

Tidigare brann det regelbundet i våra skogar, det kan man se i form av spår från bränder i de flesta av skogsreservaten i inlandet. Ett växande nät av skogsvägar och en effektivare brandbekämpning har lett till att den naturliga branden nästan har försvunnit. Skogsbranden är en storskalig ”störning” som gynnar många arter bl.a. genom att skogen blir mer öppen, ljus och varm samt att många döda träd skapas. Länsstyrelsen bränner årligen ca 50-100 ha skog inom skyddade områden. Exempel på naturreservat: Västermark och Bocksberget. Länsstyrelsen har en strategi för skötseln av brandpräglad skog, den kan du läsa här.

Hägn för att gynna lövskog.

Hägn i lövrika skogsmiljöer

I äldre skogar med en hög andel asp, rönn och sälg hittas idag särskilda arter som är beroende av dessa miljöer, t.ex. Liten aspgelélav och Nordlig blombock. Asp, rönn och sälg har blivit allt mer sällsynta i äldre skogar eftersom de röjs bort inom skogsbruket och för att de är mycket begärliga som föda av klövviltet. För att förhindra bete och förbättra förutsättningarna för de arter som är beroende av gammal asp, rönn och sälg sätter Länsstyrelsen upp hägn kring yngre lövrika skogar i trakter där vi vet att dessa hotade arter finns. Exempel på naturreservat: Yttergravaberget.

Bete i odlingslandskapets våtmarker

I Västerbotten täcker våtmarkerna ca 16 är % av länets yta. Inlandets våtmarker skiljer sig markant från de i kusten och odlingslandskapet. Våtmarker i odlingslandskapet kräver ofta kontinuerlig störning i form av jordbruk och/eller bete för att naturvärdena ska bestå. I inlandet kräver naturtypen normalt ingen skötsel, förutom enstaka fall där gamla diken läggs igen. Exempel på naturreservat: Brånsjön, Umeälvens delta och Blaikfjället.

Fjällmiljöer vill ha lugn och ro

Väster om odlingsgränsen finns den största arealen av skyddad natur i Västerbotten. Fjällreservaten sköts i huvudsak genom att se till att skyddet efterlevs, att uppföljningar görs, samt att kanalisera besökare på ett bra sätt. Turismen är en mycket viktig del i fjällområdet och därför är information, leder och vägvisning till besökare en viktig del i skötselarbetet. Vindelfjällens naturreservat är med sina 550 000 hektar ett av Europas största skyddade områden. Andra stora fjällreservat är Marsfällets- och Gitsfjällets naturreservat.

 Skötsel enligt skötselplan

Naturreservat och övrig skyddad natur i länet skall skötas enligt beslut, skötsel- och bevarandeplan.

I dokumenten
finns information om varför området är skyddat och hur det ska skötas.

Den vanligaste "skötseln"
är att låta ett område utvecklas fritt.