Naturvårdsbränning - Life Taiga

Över 2000 hektar barrskog ska brännas i projektet Life Taiga, där Länsstyrelsen Västerbotten deltar tillsammans med 13 andra län. Syftet är att öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskog.

Femårigt projekt ska bevara utrotningshotade arter och livsmiljöer

Västerbotten är ett av 14 län som samarbetar i naturvårdsprojektet Life Taiga under åren 2015-2019. Med en budget på 100 miljoner kronor från EU och naturvårdsverket är Life Taiga ett av de största projekten i sitt slag. Medverkande län kommer under perioden att genomföra ungefär 100 planerade bränningar på den sammanlagda ytan 2 060 ha. Bränningarna ska framförallt ske i barrskog med mest tall. Alla bränder ska ske i så kallade Natura 2000-områden som redan är avsatta för naturvård.

Tidpunkt för bränningarna

Vilka dagar som naturvårdsbränningarna kommer genomföras är inte bestämt. Väder och markförhållanden avgör när det är lämpligt.

Naturvårdsbränning stör på ett bra sätt

Tidigare brann det regelbundet i våra skogar, det kan man se i form av spår från bränder i de flesta av skogsreservaten i inlandet. Ett växande nät av skogsvägar och en effektivare brandbekämpning har lett till att den naturliga branden nästan har försvunnit.

Skogsbranden är en storskalig ”störning” som gynnar många arter bl.a. genom att skogen blir mer öppen, ljus och varm samt att många döda träd skapas.

Länsstyrelsen bränner årligen ca 50-100 ha skog inom skyddade områden. Exempel på naturreservat: Västermark och Bocksberget. Länsstyrelsen har en strategi för skötseln av brandpräglad skog, den kan du läsa här.