Lokalt engagemang

Länsstyrelsen ansvarar för skötsel av naturreservaten. I första hand sköter vi de skyddade områdena med egen personal, länsstyrelsens naturbevakare. Vi upphandlar även skötsel av lokala organisationer, kommuner och företag, dvs. lokal förvaltning.

Förvaltning av skyddade områden

I egenskap av naturvårdsförvaltare ser Länsstyrelsen till att naturreservat sköts enligt skötselplan samt informerar om och tillgängliggör de skyddade områdena.

Lokal förvaltning i Västerbotten

Det är viktigt att ta vara på den arbetskraft och lokalkännedom som finns ute i länet och därför skriver Länsstyrelsen ibland avtal med lokala förmågor om skötsel av skyddade områden.

Länsstyrelsen har avtal med flera byaföreningar, kommuner, företag och andra aktörer om t.ex. slåtter, underhåll av grillplatser och vindskydd, vedutkörning samt stugavgifter. Länsstyrelsen köper också enstaka tjänster av lokala entreprenörer vid byggen av anläggningar t.ex. broar och leder.

Slåtter i naturreservatet Svansele dammängar. Foto: Malin Karlsson

Rapporter om lokal förvaltning

Länsstyrelsen drev 2003-2004 drivit ett ettårigt projekt med syfte att definiera vad som kännetecknar framgångsrik lokal förvaltning. Projektet producerade två rapporter:

Studie lokal naturresursförvaltning
Emil Sandström och Anders Tivell från SLU i Uppsala har gjort en studie om förutsättningar för lokal naturresursförvaltning baserad på nationella och internationella erfarenheter.

Vägledning lokal naturreserursförvaltning
Länsstyrelsen har tagit fram en Vägledning till hur Länsstyrelsen och andra aktörer kan arbeta med lokal naturresursförvaltning utifrån gällande lagstiftning och policydokument.