Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är att civilrättsligt avtal som tecknas mellan Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen och markägare som är intresserade av naturvård. Det är ett flexibelt skyddsinstrument som syftar till ökad delaktighet och engagemang.

Flexibelt avtal

Grunderna till naturvårdsavtalet finns främst i Jordabalken (7 kap. 3 §). Ett avtal innebär att fastighetsägaren avstår från viss användning av ett område för att bevara de naturvärden som finns.

Det finns en stor möjlighet till flexibilitet i användandet av naturvårdsavtal vad gäller bl.a. syfte och tid. Både kortare och längre avtal kan förekomma beroende på fastighetsägarens och myndighetens önskemål, men som längst kan ett avtal tecknas för 50 år.

Avtalet kan ses som ett komplement till övriga befintliga skyddsinstrument. Naturvårdsavtal ska användas så att myndigheten tillsammans med fastighetsägaren verkar för att ett områdes naturvärden utvecklas och bevaras långsiktigt.
Den huvudsakliga inriktningen och prioriteringen för naturvårdsavtal ska syfta till att bevara biologisk mångfald men kulturmiljövärden och värden för rekreation är också av vikt.  

Foto: Per-Anders Blomqvist

Mer information

Omfattningen av de naturvårdsavtal som finns i länet redovisas i Skogsstyrelsens karttjänst ”Skogens pärlor”. Mer information finns också i de riktlinjer för tillämpning av naturvårdsavtal som tagits fram av Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne.