Övriga skyddsformer

Foto: Per-Anders Blomqvist

Det finns flera olika skyddsformer som länsstyrelsen aktivt jobbar med för att bevara värdefull natur som biotpskydd, djur- och växtskyddsområde, naturminnen och naturvårdsavtal. Utöver dessa finns flera andra skyddsformer. Syftet är oftast detsamma; att bevara den biologiska mångfalden eller att främja friluftslivet.

Riksintresse för naturvård och friluftsliv

Mark- och vattenområden som har nationell betydelse för vissa vitala samhällsintressen kan betecknas som områden av riksintresse för något eller några av dessa. Syftet är att hävda det nationella intresset i den fysiska planeringen och vid andra beslut om markanvändning som fattas av olika myndigheter.

Områden som utpekats som riksintressen ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar de aktuella värdena. Läs mer här.

Skydd mot vattenkraftsutbyggnad

Enligt bestämmelserna i miljöbalken (4 kap. 6 §) får vattenkraftverksutbyggnad inte ske i nationalälven Vindelälven samt i följande vattenområden i länet:

  • Långselån, Saxån, Ransarån uppströms Ransarn samt Vojmsjön uppströms Vojmsjön (Ångermanälven)
  • Vapstälven
  • Lögdeälven
  • Öreälven
  • Tärnaån, Girjesån, Juktån uppströms Fjosoken samt Tärnaforsen mellan Stor-Laisan och Gäuta (Umeälven)
  • Sävarån
  • Malån
  • Byskeälven
  • Åbyälven

Strandskyddsområde

Strandskyddet är ett generellt förbud mot att bygga eller utföra anläggningar inom 100 m från strandlinjen på land eller i vatten. Syftet är att trygga möjligheten till friluftsliv för all mänheten och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Skyddet kan utvidgas upp till 300 m om det behövs för att tillgodose skyddets syften.
Bestämmelserna kring strandskyddet regleras i miljöbalkens 7 kapitel.
Läs mer här.

Vattenskyddsområde

Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kap. 19 § MB).

Ramsarområde

Ramsarkonventionen är en internationell konvention för skydd av värdefulla våtmarker. Konventionstexten formulerades 1971 i staden Ramsar i Iran. Konventionen omfattar hållbart nyttjande och bevarande av våtmarker, sjöar, vattendrag och grunda havsområden. Sverige skrev på konventionen 1974.

Det finns fyra Ramsarområden i Västerbottens län: Umeälvens delta , Tärnasjön, Vindelälven och Blaikfjället.

Umeälvens delta.

Naturvårdsområde

Naturvårdsområde är ett begrepp som inte finns med i miljöbalken, utan det är en äldre skyddsform som bildades med stöd av 19 § naturvårdslagen. Enligt miljöbalken täcker benämningen naturreservat in båda de tidigare skyddsformerna naturreservat och naturvårdsområde.

Områden som tidigare skyddats som naturvårdsområde ska vid tillämpningen av miljöbalken därmed anses som naturreservat, men de föreskrifter som har meddelats för området gäller fortfarande.

Områdena finns listade på samma sida som naturreservaten.

Mer information

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. Där kan du hitta information om läge och avgränsning för alla ovanstående skyddsformer.

Kartverktyget Skyddad natur