Biotopskyddsområde

Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde av Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen.

Vattenanknutna biotoper

Länsstyrelsen kan förklara ett antal skyddsvärda vattenanknutna biotoper som biotopskyddsområden. Dessa biotoper är:

 • Naturliga vattenfall med omgivande mark
 • Naturliga forsar med omgivande mark
 • Naturliga sjöutlopp med omgivande mark
 • Mynningsområden vid havskust
 • Naturliga sjöar och andra vatten som är naturligt fisktomma
 • Helt eller delvis avsnörda havsvikar
 • Grunda havsvikar
 • Ålgräsängar
 • Biogena rev
 • Rev av ögonkorall
 • Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade arter eller som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad

Idag finns inga sådana biotopskyddsområden i länet.

Foto: Kristoffer Hylander

Biotoper på skogsmark

När det gäller skogsmark så är det Skogsstyrelsen som beslutar om biotopskyddsområden. I skogsmark är kan det t.ex. gälla brandfält, lövbrännor, ravinskogar, kalkbarrskogar m.fl. För mer information om detta hänvisas till Skogsstyrelsens hemsida

Generellt biotopskydd

Vissa miljöer omfattas av ett generellt biotopskydd som inte kräver något särskilt beslut. Det gäller främst miljöer kopplade till jordbrukslandskapet och följande biotoper omfattas:

 • Alléer
 • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • Odlingsrösen i jordbruksmark
 • Pilevallar
 • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark  
 • Stenmurar i jordbruksmark
 • Åkerholmar

Ansökan om dispens från biotopskyddet

Du kan ansöka om dispens från biotopskyddet, ladda hem och fyll i blanketten nedan

Ansökan om dispens från biotopskyddet

Lagar och förordningar

Bestämmelserna om biotopskyddsområden finns att läsa i Miljöbalken (7 kap. 11 §) och förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm. Syftet med biotopskyddet är att bevara mindre biotoper som är livsnödvändiga för hotade djur- och växtarter, eller som på annat sätt är värda att bevaras. Dessa biotoper ska vara avgränsade och inom ett biotopskyddsområde får inte åtgärder utföras, som kan skada biotopen.