Om våra naturreservat

Naturreservat är ett sätt att bevara den finaste naturen för framtida generationer. Regering och riksdag framhåller tydligt vikten av att skydda värdefull natur för att bevara biologisk mångfald och de sista naturskogarna.
Blaikfjällets naturreservat. Foto: Per-Anders Blomqvist

 Varför naturreservat?

Naturreservat är ett sätt att bevara den finaste naturen för framtida generationer. Regering och riksdag framhåller tydligt vikten av att skydda värdefull natur för att bevara biologisk mångfald och de sista naturskogarna.  

De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i mycket snabbare takt än någonsin tidigare i historien. Hotade djur och växter behöver ofta stora arealer gammal skog för att överleva och sprida sig. För att arterna ska finnas kvar i framtiden behöver vi fortsätta att skydda en del av våra skogar från skogsbruk och annan exploatering.

Bildande av naturreservat är ett av flera sätt för att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen.

Välkommen ut i naturen!

Som besökare har du stor frihet i ett naturreservat. Jakt, fiske, bärplockning, eldning, tältning och skoterkörning är nästan alltid tillåtet. Organiserade friluftslivsaktiviteter och kommersiell turistverksamhet brukar också tillåtas i naturreservaten. 

Naturreservat i Västerbotten

En liten del av Västerbottens skogar nedanför fjällen är idag formellt skyddade, omkring två procent.

Här kan du hitta alla naturreservat i länet. Du hittar också reservaten i appen Västerbottens naturkarta.

Reservatsskylt. Foto: Per-Anders Blomqvist.

Varje område är unikt

Länsstyrelserna och kommuner bildar naturreservat med stöd av miljöbalken.

De vanligaste skälen till att bilda ett naturreservat är att

  • bevara den biologiska mångfalden
  • vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet

Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog.

Syftet med reservatet avgör vilka begränsningar som gäller i just det området. Naturreservat som skyddsinstrument är alltså flexibelt.

Genom miljöbalken och de ersättningar som utgår till markägare har naturreservat med föreskrifter mot markanvändning ett starkt skydd för de naturmiljöer som berörs.