Natura 2000

Hästar vid Ammarnäsdeltat
Natura 2000 är EUs nätverk för skyddade områden. I Sverige har vi ca 4 000 Natura 2000-områden varav 250 finns i Västerbottens län. Syftet med ett skydd inom Natura 2000-nätverket ska vara att bidra till att de för området utpekade naturtyperna och arterna har gynnsam bevarandestatus inom Sverige och i EU.

Två EU-direktiv styr

Sedan inträdet i EU 1995 har Sverige aktivt deltagit i arbetet med att bygga upp ett europeiskt nätverk av skyddad natur. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv: Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna anser vara speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv.

Natura 2000 logotyp


Redan 2001 gjordes vissa tillägg i den svenska miljölagstiftningen just med avsikten att stärka skyddet för landets samtliga Natura 2000-områden. Det krävs numera tillstånd från behörig myndighet för att vidta åtgärder eller bedriva verksamheter som direkt eller även indirekt, kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område (7 kapitlet 28-29 §§, Miljöbalken).

250 områden i Västerbotten

Områden som hyser arter och naturtyper som är upptagna i de två direktiven pekas ut som Natura 2000-områden och blir en del i det europeiska nätverket. Enligt direktiven ska de skyddas och vårdas så att de höga naturvärdena bevaras. Varje EU-land bidrar till nätverket med natur som speglar landets specifika särart. I Sverige finns det idag ca 4 080 Natura 2000-områden, Västerbotten bidrar med 250 av dessa.

Alla Natura 2000-områden har en bevarandeplan

För varje Natura 2000-område finns en bevarandeplan upprättad. Här beskrivs de utpekade naturtyperna och arterna, deras bevarandetillstånd i det specifika området, samt vilka bevarandemål som har satts upp för dem. Om åtgärder och skötsel krävs för att uppnå målen beskrivs de också. Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen.

Bevarandeplanen fungerar också som ett stöd för myndigheter och konsulter vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Länsstyrelsen uppdaterar regelbundet bevarandeplanerna när det tillkommit ny information.

Aktuella bevarandeplaner hittar du här

Bevarandeplanen svarar på frågor som:

• Varför är området utpekat i Natura 2000?

• Vilka naturvärden och arter är här viktigast sett ur ett EU-perspektiv?
• Hur står det till med dessa naturtyper och arter inom området?
• Finns några speciella hot mot området?
• Vilka åtgärder är nödvändiga för att man ska uppnå syftet med skyddet?
• Hur bör området skötas?

Mer information

Områdena som ingår i Natura 2000 i Västerbottens län finns förutom på Länsstyrelsens hemsida även att beställa i digital form från Länsstyrelsen. Om man har tillgång till ett GIS-program kan man hämta digitala skikt med områdenas gränser på Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur.

Mer information om Natura 2000 och samtliga Sveriges bidrag till nätverket finner man på Naturvårdsverkets och EU-kommissionens webbplatser.