Varför jobbar Länsstyrelsen med rovdjuren?

Länsstyrelsen har fått ett uppdrag att jobba med rovdjuren från tre olika håll:

  • Regering och Riksdag
    Regeringen föreslog i sin proposition Sammanhållen rovdjurspolitik, som antogs av Riksdagen, att länsstyrelserna regionalt ska jobba med rovdjursfrågorna.
  • Naturvårdsverket
    I de nationella åtgärdsprogrammen för de stora rovdjuren slår Naturvårdsverket fast att länsstyrelserna ska bli mer aktiva i rovdjursfrågor.
  • Medborgarna i länet
    Resultaten från 2004-års attitydundersökning om länsbornas inställning gentemot björn, järv, lo och varg visar klart att Länsstyrelsen är en av de parter som man vill är aktiva inom rovdjursförvaltningen.

Sveriges Regering och Riksdag har bestämt att de fem stora rovdjuren björn, järv, lodjur, varg och kungsörn skall långsiktigt finnas kvar i den svenska faunan och att arterna ska få återkolonisera områden där de tidigare förekom i landet (rovdjurspropositionen prop.2000/01:57, bet. 2000/01: MJU9, rskr 2000/01:174). Beslutet togs efter en omfattande utredning (Rovdjursutredningen, SOU 1999/146) som sammanfattade den befintliga kunskapen om rovdjurens utbredning och numerär samt biologi och ekologi, om existerande problem med rovdjur, om människors attityder, om nationell och internationell lagstiftning och om konfliktlösningsmöjligheter.

Länsstyrelserna och Naturvårdsverket är myndigheterna som tillsammans ska omsätta Riksdagens beslut. Medan Naturvårdsverket har det övergripande nationella ansvaret, arbetar länsstyrelserna på regional nivå för att få till stånd en framgångsrik rovdjursförvaltning i Sverige.

Länsstyrelsernas huvudsakliga rovdjursrelaterade ansvarsområden är framtagande av regionala förvaltningsplaner, vissa skyddsjaktärenden, inventeringar, förebyggande och ersättning av rovdjursskador samt information. Dessutom stödjer länsstyrelserna Miljödepartementet, Jordbruksdepartementet, Naturvårdsverket, Sametinget och Viltskadecenter med regional kompetens och lokalkännedom i rovdjursfrågor.

 Dokument

Rovdjurspropositionen

Prop. 2000/01:57
Bet. 2000/01:MJU9
Rskr 2000/01:174


Rovdjursutredningen

SOU 1999/146 del 1
SOU 1999/146 del 2


Attitydundersökningen

2009 års undersökning

2004 års undersökning

FjällFokus 19/2005

 Externa länkar

Rovdjursutredning 2006/07 - länk till slutbetänkandet