Järven i Västerbotten

Järvhane på spaning

Utbredning

Järven är den arten bland de stora rovdjuren som kanske har ökat tydligast i Västerbotten sedan inventeringarna startade 1996. Järvarna har på senare år spridit sig från fjällen långt ner till skogslandet. Djuren har därmed återkommit till områden där de också tidigare har funnits, innan de utrotades där.

I Sverige som helhet förekommer järven dock fortfarande främst i fjällområdena, med en tyngdpunkt i Västerbotten och Norrbotten, men även i Jämtland. Arten finns numera även stationär på en lång rad ställen i skogslandet, också i mer sydliga län som Västernorrland, Dalarna, Värmland, Örebro och Gävleborg.

Järvlyor kan idag hittas både i fjällen, det fjällnära området och långt ner i skogslandet. Den östligaste lyan som vi känt till fanns i trakterna av Örträsk. Om man jämför utbredningskartor över tid kan man tydligt se att järvar blir allt vanligare i skogslandet. Detta är en utveckling som kan ses i alla de nordligaste länen. Järvförekomsten ökar också alltmer söderut och nu finns järv även i Värmland, Örebro och Gävleborgs län.

Inventering

Järven har en fast och reproducerande stam i Västerbotten, med ett mycket varierande antal föryngringar per år. Informationen om antal och utbredning i länet är relativt detaljerad på grund av inventeringarna som årligen genomförs av Länsstyrelsens naturbevakare i samarbete med samebyarna mellan 1 februari till och med den 31 juli.

Här kan du läsa om hur järvinventeringen går till

Från att järvinventeringen startade i modern tappning 1996 har järvstammen i Västerbotten stadigt ökat, om än ganska oregelbundet över enskilda år. De senaste åren har trenden vikit nedåt och populationen tycks ha minskat något. Under 2016 dokumenterades endast 16 förynringar i länet.

Positiv attityd till järv

Ungefär två tredjedelar (57 procent) av länsborna tycker om att järven finns i Västerbotten. Det visar den senaste attitydundersökningen om rovdjur som genomfördes under 2014 (läs undersökningen här). Acceptansen är högre för björn och lo men inte för varg.

Det nya målet på 500-600 järvar i Sverige menar de flesta är en lämplig nivå. 67 procent angav att det var en acceptabel nivå, 23 procent att det borde minskas  och 14 procent att det borde öka.