Stora rovdjur i Västerbotten

I Västerbottens län förekommer alla fem arter av stora rovdjur. Rovdjuren förvaltas och inventeras särskilt eftersom de orsakar skador för renskötseln.

Björn
2015: ca. 350 individer.

Björnen är vanligt förekommande i länet med en fast, reproducerande stam. Åren 2004, 2009 och 2014 har det utförs spillningsinventering av björn i Västerbotten.

Beräkningar av björnstammens storlek utifrån DNA-inventeringarnas resultat visar att stammen har ökat från ca. 300 till ca. 360 björnar mellan åren 2004 och 2009. Mellan 2009 och 2014 skedde ingen förändring av populationens storlek. Det är honorna som har stått för ökningen mellan 2004 och 2009, medan hanarna har legat på ungefär samma nivå vid samtliga inventeringar. 

Medan björnhanarna är ganska jämnt fördelade i Västerbotten finns honorna främst längs södra länsgränsen, kring Vilhelmina och Storuman. Björnstammen verkar ha ökat i kustlandet, men få björnar har konstaterats i fjällområdet. Det kan till viss del bero på att spillningsinsamlingen inte har varit heltäckande där. Sedan 2009 verkar björnstammen ha minskat i Dorotea, Malå, Sorsele och Åsele kommuner. En ökning verkar däremot ha skett i Bjurholm, Nordmaling, Skellefteå, Storuman och Vännäs.

Järv
Inventeringsresultat 2016: 17 föryngringar som är godkända enligt nationella kriterier. Stammen uppgår till cirka 150-170 individer.

Järven har en fast och reproducerande stam i länet med mellan 20 och 30 föryngringar per år de senaste åren. Informationen om antal och utbredning är relativt detaljerad på grund av de årliga inventeringarna. Stammen har ungefär fördubblats i Västerbotten sedan början av 2000-talet. Järvföryngringar konstateras oftast i fjällområdet i länet, men under senare år har fler och fler lyor hittats även långt nere i skogslandet.

Lodjur
Inventeringsresultat 2016: 27,5 familjegruppper, efter delning med angränsande län. Populationen har ökat kraftigt sedan de senaste två åren, förmodligen tack vare ett mycket lågt jakttryck. Antalet djur bedöms nu uppgå till cirka 170.

Lodjuret förekommer med en fast, reproducerande stam i länet. Familjegrupper är idag spridda över en stor del av länet, men förekomsten i kustlandet har varit ganska oregelbunden.

Informationen om antal och utbredning är mycket detaljerad på grund av de årliga inventeringarna. Stammen har gått upp och ner under den tid inventeringarna har pågått och har under lång tid legat mellan 20 och 40 familjegrupper.


Varg
Inventeringsresultat 2016: 1-3 olika individer.

Länsstyrelsen bedömer att minst en, kanske tre olika vargindivider har rört sig i länet från 1 oktober 2015 till 30 september 2016. Samtliga observationer rörde ensamma vargar. Spillning, som behövs för att göra DNA-analys, har inte hittats i samband med observationerna, därför är siffran osäker. Vid två tillfällen har observatörens filmupptagning eller foton legat till grund för artbestämningen.  

Vargen har de senaste femtio åren endast förekommit tillfälligt och inte reproducerat sig i länet. Enstaka individer dyker upp varje år och försvinner igen efter en kortare eller längre period. Antalet individer som besöker länet, och vistelsens längd, verkar dock ha ökat under senare år. Vargar kan dyka upp var som helst i länet, men en viss koncentration av observationer har under senare år funnits i trakterna mellan Lycksele och Åsele och mellan Norsjö och Skellefteå.

Kungsörn
Inventeringsresultat 2016: 25 lyckade häckningar. Cirka 280 individer.

2016 års inventeringsresultat visade på färre lyckade häckningar än de två senaste åren år. Förmodligen beror det på en låg bytestillgång i form av smågnagare samt dåligt väder under känsliga perioder av ruvnings- och kläckningstiden. 29 ungar föddes varav 17 ringmärktes

Kungsörnen är vanligt förekommande i länets inre delar med en reproducerande stam både i skogslandet och i fjällen. Ett ökande antal lyckade häckningar har konstaterats under åren 1998-2004, men sedan dess har tendensen varit stabil till något minskande, både när det gäller besatta revir och lyckade häckningar. En tyngdpunkt för kungsörnsförekomst i Västerbotten finns i Åsele kommun. På senare år har det konstaterats en spridning av häckande kungsörnar ner mot kusten.

 

 Externa länkar

Naturvårdsverket

- läs om rovdjuren i Sverige under rubriken Natur & naturvård

Viltskadecenter

-läs om forskning, förebyggande åtgärder & inventeringsresultat