Rovdjursförvaltning

Den 1 januari trädde de senaste förändringarna i svensk rovdjursförvaltning i kraft. Rovdjurspolitiken syftar till att säkerställa att de fem arterna av stora rovdjur, dvs. björn, lodjur, järv, varg och kungsörn, på lång sikt finns kvar i den svenska faunan. Samtidigt ska problemen som rovdjuren kan orsaka hållas på så låg nivå som möjligt.

Tre riksdagsbeslut

Rovdjursförvaltningen grundar sig på tre beslut som riksdagen har tagit i frågan. Beslutet om "En sammanhållen rovdjurspolitik" togs 2001. År 2009 beslutades om ”En ny rovdjursförvaltning”. Senaste beslutet, om "En hållbar rovdjurspolitik", togs i slutet av 2013. Besluten kompletterar varandra. Beslutet 2001 definierade och klargjorde de övergripande grunderna i svensk rovdjursförvaltning. Beslutet 2009 tillgodosåg behovet av ett ökat regionalt beslutsfattande. Med 2013 års beslut eftersträvs bl.a. en bättre anpassning av förvaltningssystemet och dess terminologi till regelverket inom Europeiska Unionen.

En balans

Bland de intressegrupper i samhället som är intresserade av rovdjur går åsikterna isär om hur bra rovdjursförvaltningen är i Sverige. Medan vissa grupper anser att man inte uppfyller alla krav som följer med EU:s regelverk, menar andra att beslutsfattandet borde regionaliseras ännu mer än vad som är fallet idag. Medan vissa grupper anser att de nyligen fastlagda referensvärdena för rovdjursstammarnas storlek är för låga, hävdar andra att dessa för med sig för stora stammar av rovdjur i Sverige. Det är politikens uppgift att förmedla mellan sådana konträra åsikter. Rovdjursförvaltningen har till uppgift att balansera rovdjursstammarna mellan de politiska besluten som har tagits, djurens tendens till ökning och återkolonisering, och de problem som arterna kan förorsaka.

Rovdjursförvaltningen i Västerbotten

I Västerbotten finns fasta stammar av lo, järv, björn och kungsörn. Enstaka vargar besöker länet årligen. Länsstyrelsen med sin viltförvaltningsdelegation förvaltar dessa stammar, tillsammans med Naturvårdsverket och i samverkan med en lång rad andra institutioner och grupperingar.

Länsstyrelsens främsta arbetsuppgifter är:

  • Inventering av varg, lo, järv, björn och kungsörn tillsammans med samebyar, ornitologer och jägare.
  • Framtagande och uppdatering av regionala förvaltningsplaner för arterna.
  • Hantering av skyddsjaktsärenden gällande rovdjur.
  • Administration av licensjakt efter lo och björn.
  • Utbetalning av ersättning för rovdjursskador.
  • Information om de stora rovdjuren, deras biologi, utbredning, numerär och förvaltning.

I Umeå arbetar ett tiotal personer på ett eller annat sätt med rovdjur. Därtill arbetar ett tiotal naturbevakare på olika ställen i länet. Naturbevakarnas främsta arbetsuppgift i rovdjurssammanhang är att inventera dem. Några naturbevakare är även besiktningsmän för rovdjursangrepp på tamdjur. En naturbevakare har till uppgift att hantera rovdjur som ställer till med konkreta problem. Utöver dessa personer finns två björnpatruller som tidvis arbetar med att spåra, skrämma och ibland avliva rovdjur som ställer till med problem eller sådana djur som är skadskjutna eller påkörda.

Räknar man ihop den arbetstid som samtliga ovan nämnda personer lägger på rovdjuren så blir slutsumman ca 7 årsarbeten. Vi arbetar alla för att förebygga och minimera konflikter mellan människor och rovdjur och för att respektive rovdjursart i Västerbotten till antal, utbredning och problembild ska följa de mål som anges i förvaltningsplanen.

Kontakta gärna Länsstyrelsen om det är något du undrar över i rovdjurssammanhang.

 Externa länkar

Naturvårdsverket
- läs om rovdjuren i Sverige under rubriken Natur & naturvård

Viltskadecenter
-läs om forskning, förebyggande åtgärder och inventeringsresultat

Rovdata

-Följ inventeringen och observationer ifrån allmänheten av stora rovdjur i Norge