Regionala förvaltningsplaner

Länsstyrelserna i nästan hela landet har tagit fram förvaltningsplaner för björn, järv, lo, varg och kungsörn. Förvaltningsplanerna talar om både hur många som ska finnas av varje art, var de ska vara och vilka metoder som ska användas för att nå målen.

Inom ramen av den nya rovdjursförvaltningen ser länsstyrelserna för närvarande över de befintliga förvaltningsplanerna.

Stammarnas storlek en avvägning

Det är alltså andra gången som sådana regionala planer tas fram, ett arbete som i den omfattningen är unikt i Europa. Det övergripande målet är att garantera en långsiktig överlevnad av arterna i livskraftiga stammar, samtidigt som problemen med dem ska minimeras.

De regionala målen är alltså en avvägning mellan

  • de mycket stora rovdjursstammar som biologiskt vore möjliga i länet,
  • de problem som rovdjuren kan förorsaka, och
  • de ramar som sätts av Riksdagens nationella rovdjurspolitik.

Fastställda miniminivåer

Naturvårdsverket har, efter förslag från länen, fastställt miniminivåer för björn och lo. Miniminivån för en art indikerar endast gränsen mellan två förvaltningssystem och återspeglar inte det antal djur som ska finnas i länet. Ligger stammen över miniminivån så förvaltar Länsstyrelsen arten självständigt, ligger stammen under miniminivån så har Naturvårdsverket stort inflytande över förvaltningen. 

Förvaltningsintervall

Hur många djur som ska finnas i Västerbotten fastställs i den kommande andra generationen av förvaltningsplanerna. Principen är att det ska finnas ett intervall för antalet individer eller föryngringar för varje rovdjursart. Förvaltningen ska sträva efter att hålla stammarna inom de fastställda ramarna. Den nedre gränsen av förvaltningsintervallet ska för varje art ligga över de miniminivåer som fastställs av Naturvårdsverket.

Mål för arterna

Mål för lodjuret i Västerbotten

Den av Naturvårdsverket fastställda miniminivån är 17 årliga föryngringar i länet. Det har föreslagits att förvaltningen ska syfta till att hålla stammen vid ungefär 23 årliga föryngringar. Eftersom detta är svårt tillåts stammen i så fall variera mellan 18 och 28 föryngringar per år.

Mål för björnen i Västerbotten

Den av Naturvårdsverket fastställda miniminivån är 9 årliga föryngringar i länet. Ett förvaltningsmål har inte fastställts än. Enligt riksdagens intentioner ska det dock finnas minst 250 björnar i länet, motsvarande 25 årliga föryngringar.

Varg, järv och kungsörn

Dessa tre arter har hittills inte diskuterats i samma omfattning som björn och lo när det gäller miniminivåer och förvaltningsintervall i Västerbotten. Länsstyrelsen följer tills vidare intentionerna i de befintliga förvaltningsplanerna för dessa arter.

Första generationens förvaltningsplaner

De första förvaltningsplanerna för rovdjuren i Västerbotten är resultatet av Länsstyrelsens intensiva samarbete med Regionala Rovdjursrådet. Under åren 2003-2006 diskuterade Rovdjursrådet målen för antal och utbredning av de stora rovdjuren i länet. Diskussionernas resultat förmedlades som rekommendationer till Länsstyrelsen. Kring dessa rekommendationer byggde Länsstyrelsen sedan förvaltningsplanerna. 

Den 27 mars 2006 antog Länsstyrelsens styrelse de regionala förvaltningsplanerna för björn, järv, lo, varg och kungsörn. Länkar till dessa planer finns i kolumnen till höger.

I avvaktan på den kommande revideringen av förvaltningsplanerna följer Länsstyrelsen tills vidare intentionerna i de befintliga planerna, så långt det inte redan har tagits några nya beslut. 

 Regionala förvaltningsplaner

Förvaltningsplaner

Inledning
(4,3 MB)

Björn
(1,4 MB)

Järv
(1,5 MB)

Lodjur
(3,4 MB)

Varg
(1,7 MB)

Kungsörn
(1,3 MB)